درگاه يا پورتال-قسمت سوم

دريادداشتهای قبلی-نقشهای درگاهها را معرفی ميکرديم و اکنون ادامه اين نقشها:

درنقش ارتباطی: يک درگاه به راحتی ارتباط و پيوند لازم را بين متصديان اطلاعاتی و خدمات عرضه شده و مخاطبين آنها فراهم ميکند.دراين نقش-با بهره بردن ازامکانات ارتباطی مثل ايميل-يک درگاه ميتواند موجبات برقراری رابطه بين گروههای مختلف را فراهم کند.

درنقش امنيتی: درگاه با تمهيداتی می تواند کاری کند که ازيکسو اطلاعات و خدمات ارائه شده فقط دردرسترس متصديان سيستم باشد و ازسويی با سازماندهی اطلاعات-ازهرزرفتن و عدم استفاده ازآنها جلوگيری کند.با ايجاد يک درگاه-اطلاعات موردنيازازيک يا چند سرور گردآوری ميشود و به کاربران تحويل داده ميشود.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 70 بازدید