بازهم حداقل مشارکت

روز گذشته نشست دسترسی آزاد در سرای اهالی قلم و با پشتیبانی خانه کتاب برگزار شد. در این نشست آقایان دکتر فاطمی- دکتر کوشا-دکتر فتاحی- عمرانی-مطلبی و علیپور حافظی شرکت داشتند. متاسفانه به دلیل گرفتارشدن در راه بندانی توصیف ناپذیر هنگامی به جلسه رسیدیم که دیگر همه حرفها زده شده بود و نشست به پایان رسیده بود. دکتر فتاحی در حاشیه این نشست اما حرفهای جالبی زدند که مثل همیشه دردناک ولی سرشار از واقعیت بود. حضور حداقلی کتابداران در نشستها و همایشها مساله ای است که آزار دهنده است. دکتر فتاحی می گفتند که در تهران حداقل ۵٠٠٠ هزار کتابدار هست به غیر از اساتید و دانشجویان..ولی کماکان مشارکت در حداقل است و این با اصول انجمنی بودن و آگاهی مغایرت دارد..

حق با دکتر فتاحی است.. مشارکت کتابداران ما در کارهای داوطلبانه و به خصوص همایشها دارای ریزش فراوان است و این چالش بزرگ را باید ارزیابی کرد و چاره جویی نمود پیش از آنکه خیلی دیر شود. خیلی دیر..

/ 0 نظر / 61 بازدید