کتابدارانه ها

عارفانه ها

پس از یک جلسه دفاع سرشار از سوگیری این کشف و شهودها اتفاق افتاده است.

  • میزان شعور و انسانیت انسانها را با چه می سنجند؟الف) تعداد مقالات ب) هرسه مورد

پاسخ قطعی: مشکلی دارم زدانشمند مجلس بازپرس/ توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟

نتیجه گیری متقدم: واعظان کین جلوه برروی منبر می کنند/ چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

نتیجه گیری متاخر: آینه آن روز که گیری به دست...

نتایج یک پژوهش

یافته های یک تحقیق درباره تحلیل استنادی مقالات تالیفی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در مجلات علمی ترویجی و علمی پژوهشی طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ نشان داد که  از مجموع 553  مقالۀ تألیفی فارسی حوزۀ کتابداری و اطّلاع­رسانی، 28 مورد بدون  مأخذ و 525  مقاله دارای مأخذ بودند که به طور کلّی با 6573 استناد مستخرج از آنها، متوسط تعداد استنادها برای هر مقالۀ تألیفی 5/12 استناد می­باشد. همچنین پرتولیدترین نویسندگان معرّفی شدند. در بین دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی، «دانشگاه تهران» با 87 مقاله سهم عمده­ای را داشته است. موضوع «مواد و منابع» با 9/17 درصد بیشترین تعداد مقالات را داشته است. اکثر مقالات تألیفی مورد بررسی، مقالات یک نویسنده­ای بوده­اند که این گونه مقالات 92/81 درصد کل مقالات را شامل می­شوند و تنها 08/18 درصد از مقالات با همکاری دو یا بیش از دو نویسنده نوشته شده است.  قاعدۀ برادفورد در مورد مجلات لاتین مورد استفاده توسط نویسندگان مقالات تألیفی مورد بررسی صادق است و 3 مجلۀ هسته تعیین شدند. بیشترین میزان استفاده از منابع مورد استناد با 75/38 درصد متعلّق به مجلات و کمترین میزان استفاده با 64/3 درصد مربوط به مقالات همایش­ها می­باشد. نیم­عمر منابع مورد استناد در مقالات تألیفی مورد بررسی، در مجموع، 12 سال برآورد شده است.

/ 0 نظر / 59 بازدید