سالی بدون فرزين

امسال سال تحصيلی دانشگاه در شرايطی آغاز ميشود که جای يک نفر خيلی خيلی خالی است. هيچ يک از شاگردان خانم فرزين خاطره روز اول دانشگاه و کلاس ايشان را فراموش نمی کنند.  زنگ صدای دلپذير او هنوز در گوش همه ماست... دانشجويان جديد او افسوس می خورند که چرا شاگرد چنين فرزانه ای نبودند؟ و شاگردان او افسوس می خورند که چرا ديگر فرزين ندارند؟ ياد و خاطره استاد گراميمان هميشه گرامی و جاويدان.

از عجايب فناوری اطلاعات 

برنامه اى نوشته شده است که ميتواند صداى تايپ يکنفر روى کيبورد را به مدت 10 دقيقه گوش کند و آنگاه 96 درصد آنچه تايپ شده را سرهم کرده و متن نمايد. اين تکنيک برمبناى ساده اى بنا نهاده شده است که ميگويد بين تايپ حرف a و حرف t ، تفاوت وجود دارد.که اصول کار با تمرکز روى طبل کنگو بسط داده شده است. اگر روى بخشهاى مختلف پوست اين طبل بزنيد، صداى متفاوتى خواهيد شنيد. چون زير صفحه کيبورد هم يک پوسته قرار گرفته است پس محل هر کليد ميتواند صداى مشخصى توليد کند. بدين ترتيب صداى کيبورد تايپ ميشود. آی تی ايران

سرقتهای عصر جديد

/ 0 نظر / 66 بازدید