يك پرسش

كتابخانه اي علاوه بر منابع مرجع مانند دايره المعارفها، فرهنگها و تعدادي كتابهابي تخصصي ( در زمينه مهندسي هاي مختلف) داراي تعداد بسيار زيادي كاتالوگ مي باشد.كاتالوگ ها در زمينه هايي چون معرفي ابزارها ،كمپاني ها و مرا كز صنعتي و غيره ، با حجم هايي متفاوت از يك برگ تا ۷۰ صفحه ، در قطع هاي متفاوت مي باشد.كاتالوگها به زبانهاي مختلف هستند و مورد استفاده بسياري از مراجعين اين كتابخانه مي باشند.مسؤولين اين شركت از كتابدار خواسته اند تا به هريك از اين كاتالوگها شماره بازيابي بدهد.نكته ديگر اينكه در آينده اي نزديك كتابخانه مجهز به شبكه كامپيتري براي استفاده مراجعين خواهد شد و در نتيجه شيوه طبقه بندي انتخاب شده بايد قابليت انتقال به روي سيستمهاي كامپيتري را نيز داشته باشد.
× با توجه به اينكه استفاده از رده بنديهاي معمول نظير ديويي و كنگره براي طبقه بندي هاي اين كاتالوگ ها مناسب نمي باشد و همچنين با توجه به تعداد بسيار زياد و روزافزون اين كاتالوگ ها شما چه شيوه اي را پيشنهاد مي كنيد و يا چه منبع يا منابعي را براي كسب اطلاع در اين زمينه معرفي مي نماييد؟
منبع:كتابدار دات كام

/ 0 نظر / 77 بازدید