پيشنهاد

بارها ديده ايم كه دركتابخانه ميرزاي شيرازي، مراجعيني هستند كه خيلي عجول مي باشند و تصور مي نمايند كه اين كتابخانه بايد هركتابي را داشته باشد. مثلا هنگام جستجو در فهرست رايانه اي كتابخانه، وقتي به بن بست مي رسند، چيزهاي ناجوري زيرلب زمزمه مي كنند! پس ازاينكه ازيكي دونفر سؤال كردند كه براي اين تحقيق(!) خود منبع ازكجا به دست آورند اگر طرفشان خيلي با انصاف باشد و شانه بالا نيندازد درنهايت وي را به بخش اطلاع رساني ارجاع مي دهد يا اينكه به بخش مرجع تا ازنمايه ها استفاده كند. اين جا چند تا مساله پيش مي آيد. يكي دليل محدوديت مكاني بخش اطلاع رساني، و حتي عدم وجود زمان كافي براي جستجو،ديگري نداشتن حوصله و زمان كافي براي مراجعه كننده كه به بخش مرجع برود و تك تك نمايه ها را بررسي كند و مطلب خودرا بازيابي كند. تازه اگر به طرز تنظيم نمايه آشنا باشد. اين دومساله به هم گره مي خورند و بعضا باعث بروز مشكلاتي مي گردند. دراينجا پيشنهاد مي شود بخش اطلاع رساني كتابخانه، فقط دراختيار كاربران اينترنت باشد و اگر هم جستجويي براي مراجعان دراين بخش انجام شود ، فقط برروي شبكه اينترنت صورت پذيرد. درثاني ، بهتر است نمايه هاي الكترونيكي به بخش نشريات منتقل شود كه درصورت نياز به استفاده ازنشريات، درهمانجا سريع اقدام شود و وقت ساير كاربران هم تلف نخواهد شد. درضمن كتابدار بخش نشريات هم، چون مرتبا با عنوانهاي مختلف نشريات روبروست ، شايد دركار جستجو تمركز بيشتري داشته باشد. البته اين به اين معنا نيست كه كتابدار بخش اطلاع رساني دراستراتژيهاي جستجو ناكارآمد است، بلكه ازاين طريق درمراجعه به اين دوبخش، نسبت قابل قبول و متعادلي پيش خواهد آمد. مي توانيد روي اين مساله فكر كنيد.

/ 0 نظر / 81 بازدید