شش آرزوي كتابدار بخش خدمات عمومي(۱)

آقای علی مرادمند از اراشد ورودی ۱۳۸۱کتابداری واطلاع رسانی می باشند و افتخار دادند که با کتابداران فردا همکاری کنند. مقاله ای را که می خوانيد- ترجمه ايشان است:

تعداد دانشجويان خيلي زياد ، وزمان ارائه خدمات بسيار اندك است . آيا اين وضعيت كتابخانه ها براي

هميشه باقي خواهد ماند؟ تاكنون چند بار در ميز مرجع دريافته ايد كه استفاده كنندگان كتابخانه براي درك مفاهيم مهمي در مورد چگونگي سازماندهي و ارزش گذاري زمان از دست مي دهند؟ و آيا به نظر مي رسد كه اين شرايط بارها اتفاق بيفتد وچنين سوالاتي بارها وبارها پرسيده شود ؟ به عنوان مثال دانشجويي با يك استناد ناقص3 به بخش خدمات عمومي مراجعه مي كند و مي گويد« خوب ، اين را من در كامپيوتر پيدا كرده ام » درحاليكه اطلاعات اندكي از پايگاه اطلاعاتي مربوطه دارد .دانشجويان و بعضي از اعضاي هيات علمي مي گويند « خوب از آنجاييكه تمام مواد موجود دركتابخانه رايگان هستند ،چرا كتابخانه امكان دسترسي الكترونيكي به مجلات علمي را فراهم نمي كند » ؟ دانشجوي ديگر مي گويد كه تكليف او پيدا كردن يك مقاله تحقيقي از مجلات علمي مي باشد وبعد مي پرسد كه آيا مي توانم آن را از نيويورك تايمز پيدا كنم ودانشجوي ديگر فقط از سايت« ياهو» اطلاعاتي براي نوشتن تكليف تر مي خود با موضوع اصلاح ژنتيكي غذاها مي خواهد .اين استفاده كنندگان كتابخانه فاقد درك چگونگي سازماندهي اطلاعات ، وظايف كتابخانه ها و چگونگي ارزشيابي اطلاعات هستند.

به همين خاطر است كه من آرزو مي كنم فرشته كتابداران از كتابخانه بازديد كرده و دو برابر سه آرزوي معمولي مرا بر آورده سازد چونكه او فرشته كتابداران است و فقط آرزوهايي را كه با كتابخانه مرتبط باشند بر آورده ميكند .آرزوهايم به من كمك خواهند كرد كه اين شش مفهوم را بطور كار آمد و موثر به گروه زيادي از استفاده كنندگان كتابخانه ياد بدهم .شش آرزوي من اينها هستند:

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 78 بازدید