دفاعی دیگر

دوشنبه هفته آینده یعنی 23 شهریور خانم ملیکا خوشبخت از رساله کارشناسی ارشد خوددفاع خواهند کرد. ایشان از دانشجویان اولین دوره کارشناسی ارشد مشترک بین کتابخانه ملی و دانشگاه شهید بهشتی بودند و حال بعد از خانم فرقدان دومین دانشجویی هستند که در این دوره از رساله خود دفاع میکنند. عنوان پایان نامه ایشان به شرح زیر است:

((بررسیمیزانپراکندگیاطلاعاتکتابشناختیدرپیشینههایخطیخانهکتابوارائهالگوییبراساسFRBR‬))

برای خانم خوشبخت آرزوی خوشبختی داریم.

/ 0 نظر / 83 بازدید