آمازون-يک رقيب ايرانی پيداکرد!

سايتی جديد بازشده به نام آی آی کتاب که به فروش کتاب و نرم افزار و مجله مشغول است.فکرميکنيم که چيزبدی نباشد.بدنيست سری به آن بزنيد و درآن عضوشويد.منتها قبل ازآن به موجودی بانکتان نظری داشته باشيد.

ضمنا تايادمان بگوييم که ازامروزامتحان کارشناسی ارشد (کنکور) شروع شده.البته خودتان ميدانستيد! امروزبيشتر دانشکده های دانشگاه چمران حوزه امتحانی بودند و بيشترکلاسها هم تعطيل بودند گويی. لازم ميدانيم که ازحالا به اراشد آينده تبريک بگوييم.البته کسانی که يا فردا يا پس فردا کنکوررشته خودمان را دارند ميتوانند ازآن روزواقعه صحبت کنند.آرزوی موفقيت برای تمام کتابداران فردا داريم.

/ 0 نظر / 81 بازدید