جايگاه نشر الكترونيك كجاست؟

مدير مجمع مؤسسان نشرالكترونيك گفت: جايگاه اين نشر درايران مشخص نيست. سعيد سالاريان درنشست مجمع ناشران الكترونيك درمؤسسه كتاب، افزود: نشر الكترونيك، درايران تعريف دقيق و روشني ندارد تابه صورت قانوني و رسمي جايگاه تثبيت شده اي پيدا كند. وي اظهار داشت: مجمع ناشران الكترونيك درصدد است درجهت رسميت دادن به اين نشر اقدام كند.
منبع: روزنامه خبرجنوب-سه شنبه 3تير1382.
نكته: اگر شما توانستيد چيزي را پيدا كنيد كه درجايگاه حقيقي اش باشد، ما را هم بيدار كنيد! بهتر است به جاي ناليدن ازوجود آب درتلمبه و غمگين شدن از برجسته بودن كوهان شتر، وارد ميدان عمل شويم و ريسك كنيم. بعد هم كم كم، مي توان هرچيزي را سرجايش گذاشت. فقط يك كمي… آفرين! درست است!

/ 0 نظر / 75 بازدید