مراسم((هري پاتر)) سوزان

يك مدرسه مسيحي دراستراليا،كتابهاي هري پاتر را به دليل داستانهاي جادويي اش آتش زد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، مدير مدرسه كاتوليكي((مارانتا)) گفت: ((جي.كي رولينگ، نويسنده داستانهاي هري پاتر،جادوگري و اعمال سحرآميز را خيلي عادي معرفي كرده است و نزد مسيحيان اين اعمال پسنديده نيست. به همين دليل تمامي كتابهاي هري پاتر را كه دركتابخانه مدرسه ما موجود بود، ازبين برديم.))
منبع: آفتاب يزد
نكته: تنوع و اختلاف افكاربين ملل مختلف خيلي عجيب است.دريك سوي دنيا، چندين هزار جلد يك كتاب به فروش مي رسد و درسوي ديگر ، كتاب موجود دركتابخانه به آتش كشيده ميشود. ازيك سو، اينترنت را ام الفساد معرفي مي كنند و سوي ديگر دنيا، ازطريق اينترنت، عملهاي حساس و خطرناك جراحي صورت مي گيرد. ما هرگز نمي گوييم همه بايد مثل هم فكر كنند، تصميم بگيرند و عمل كنند ،ولي … بايد پذيرفت كه زمان ثابت نيست و دائم درحال تحول است و هرزمان هرقشري و هرنسلي داراي نيازهاي اطلاعاتي خاص خوداست.

/ 0 نظر / 76 بازدید