انتشارات مك گرو-هيل

مك گروهيل ازناشران معتبر جهان درزمينه توليد كتابهاي تخصصي و مرجع مي باشد كه هدف خودرا آموزش به اجتماع براي كسب مهارتهاي جديد درجهت رسيدن به زندگي بهتر عنوان مي كند. اين موسسه، حدود 100سال پيش،به همكاري جيمز مك گرو و جان هيل شكل گرفت. جيمز يك معلم بود و درزمينه چاپ و نشر مجلات علمي هم فعاليت مي كرد.جان هم ويراستار مجلات مجلات علمي بود.ايندو به صورت انفرادي در زمينه علوم و فناوري فعاليت داشتند تااينكه همين امر سبب اتحادشان و تاسيس موسسه كتاب مك گرو هيل شد. آنها با كمك هم سرپرستي مجلات متعددي را عهده دارشدند و آنها را توسعه دادند و شعبه هايي را درانگليس و كاليفرنيا ايجاد كردند.

پس ازمرگ جيمز، فرزندانش راه پدررا ادامه دادند. موسسه درفاصله سالهاي 1930تا 1940با نشر كتابهايي درزمينه هوانوردي و انرژي اتمي به اوج شكوفايي خود رسيد.پس ازجنگ جهاني دوم، آنها روي كتابهاي درسي دوره آموزش مقدماتي عمومي متمركز شدند و كتابهاي درسي زيادي به آنها سفارش شد. موفقيت هايي كه به دست آوردند، سبب شد كه به عنوان ناشري متخصص دركتابهاي پيش دانشگاهي مطرج شوند.هم اكنون فعاليتهاي اين انتشارات 3گروه را شامل مي شود:

1-كتابهاي درسي دوره هاي پيش دبستاني،راهنمايي و دبيرستان.

2-كتابهاي دانشگاهي كه شامل كتابهاي تخصصي علوم مهندسي و رياضي است.

3-توليدات كتابهاي تخصصي و الكترونيكي.

 منبع: كتاب هفته

/ 0 نظر / 179 بازدید