پرسشنامه مربوط به ارزيابي توانايي هاي نرم افزارها

مدتي پيش درباره نرم افزارهاي كتابخانه اي بحث كرديم و گفتيم كه كتابداران نبايد به خريدن هرنرم افزاري براي كتابخانه شان تن دربدهند و سريع تسليم تهيه كنندگان نرم افزارها و برنامه نويسان بشوند. بلكه بايد به دقت آنها را بررسي كنند و نيازخودرا دقيقا به برنامه نويسان اعلام نمايند. دريكي ازدانشگاههاي كشور، دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني، پرسشنامه اي را تهيه كرده اند كه قابليت ارزيابي توانايي هاي نرم افزارها را دارد.ميخواهيم شما را با بخشهايي ازاين پرسشنامه و نه همه آن،آشنا كنيم.البته اين پرسشنامه هنوز درمراحل ويرايش به سرميبرد.با اين وجود، بدنيست كه با اين كار درحال انجام، آشنايي داشته باشيد.
پرسشنامه به گونه اي طراحي شده است كه نام افزارمورد نظر درآن ذكرميشود و بعد فرد استفاده ازنرم افزار كه معمولا كتابداراست، با خواندن سوالات گزينه هاي موافقم، نظري ندارم و مخالفم را انتخاب ميكند.
1. اين نرم افزاربسياركند به داده هاي ورودي پاسخ ميدهد.
2. من اين نرم افزاررا به همكاران خود توصيه ميكنم.
3. دستورات و حالات مختلف اين نرم افزارمفيد هستند.
4. نرم افزار درمواردي به گونه اي غيرمنتظره متوقف ميشود.
5. يادگيري استفاده ازاين نرم افزاردرآغازبسياردشواراست.
6. هرباركه با اين نرم افزاركارميكنم، لذت ميبرم.
7. بعضي مواقع نميدانم كه چه بايد انجام بدهم.
8. اگراين نرم افزارازكاربيافتد، راه اندازي مجدد آن كارآساني نيست.
9. پيغامهاي پيشگيري ازخطا دراين نرم افزاركافي نيستند.
/ 0 نظر / 61 بازدید