پزشک روح، نه جسم

مدتی است برای کار خاصی، پایمان به بیمارستان باز شده است. از اکوی قلب بگیرید تا معاینه گوش و حلق و بینی، و چک آپ کامل. دور از جان شما، مثل موش آزمایشگاهی از این پزشک به آن پزشک! طی این سه هفته ای که درگیر کارهای معاینات در بیمارستان هستیم، صدهزار بار شکر خدای را به جای آوردیم که کتابدار هستیم و نه پزشک! نه اینکه پزشک بودن اساساً کار زشتی باشد! از این لحاظ که سروکار داشتن به حداقل روزی بیست نفر با دردها، بیماریها و غمهای مختلف بسیار دشوار است. یک طرف یکی زار می زند، یکی افسرده گوشه ای نشسته، یکی به نگهبان اصرار دارد که بیمارش را ببیند و خلاصه صحنه های رنج آور و دلخراشی که امیدواریم هیچکدام از ما و شما نه دچارش شویم و نه ببینیم. هزاران مرتبه خدا را شکر کنید که کتابدارید و با جسم مردم سروکار ندارید...

/ 0 نظر / 64 بازدید