چراايفلا درايران برگزارنمی شود؟

اين پاسخی است که به ما داده شده.اين آقا دليلش را برايمان گفته:

چون در كشورهاي ديگري كه سازمانهاي غير دولتي داخلي وبين المللي فعال به معني واقعي  دارند برگزار مي شود و متوليان امر پژوهش و اموزش درك صحيحي از كتابخانه و كتابداري و اطلاع رساني به عنوان بستر اساسي امورپژوهشي دارند و كتابخانه ها را به عنوان مراكزي كه فقط بودجه مصرف مي كنند نمي شناسند بلكه به عنوان پشتوانه توليد دانش به اين گونه مراكز و نهادها مي نگرندو درراستاي تعالي انها كه در واقع رشد همه جانبه كشور خود است گام بر ميدارند كه برگزاري كنفرانس ايفلا يكي ازراههاي تعالي امور كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني به عنوان قلب تپنده پژوهش و آموزش و توليد علم و دانش است./ 0 نظر / 65 بازدید