ما عقب مانده ايم...

يکی ازمحققان غربی معتقداست اگرمعمولا کشورهای جهان سومی درتوسعه علوم نقشی ندارند و مقالاتشان ايراد دارد به دليل عدم آگاهی آنها نسبت به اهميت کتابخانه است.استنادهای آنها درمقالاتشان تازه نيست و گاهی خارج اززمينه بحث روزمطالعه ميکنند( به قول يکی ازاساتيد-به اسکيموها فريزر ميفروشند!) چون به اطلاعات تازه و دقيق دسترسی ندارند و ناآگاهند عقب مانده اند... و بايد نهضتی را درجامعه خود شروع کنند و اين نهضت آگاهی بخش را ازکتابخانه ها آغازکنند.علت پيشرفت غرب درعلوم-جدی گرفتن کتابخانه ها و نيزپژوهش دراين مراکزبود.غرب موفق شد با تغييرسيستم آموزش و پرورش خود درنظام آموزشی و تحقيقاتی خود تحول ايجاد کند.تازمانيکه کشورهای جهان سوم به اهميت کتابخانه ها و پژوهش و تغييرساختارنظام آموزشی خود فکرنکنند درهمين وضع باقی خواهند ماند...

 

/ 0 نظر / 76 بازدید