پاسخی به يادداشت طرح غدير

مطلب زيررا خانم حميده بيرامی طارونی مسئول طرح غدير ازمرکزاطلاعات و مدارک علمی ايران درباره يادداشت طرح غديرارسال کرده اند که توجه شما به آن جلب ميکنيم:

بدينوسيله به آگاهي مي‌رساند طرح غدير امكان استفاده مستقيم از خدمات زير را فراهم مي‌كند: 1. تمامي خدمات كتابخانه مقصد (اعم از موارديكه در برگ آمار وجود دارد يا ندارد) كه به اعضاي معمولي كتابخانه ارائه مي‌شود. و 2. امكان امانت حداكثر 3 كتاب. يادآور مي‌شود طبق بخشنامه وزرات علوم تمامي كتابخانه‌ هاي معرفي شده در «راهنماي طرح غدير» موظف به ارائه خدمات فوق مي باشند.در صورت مشاهده عدم همكاري كتابخانه مراتب را به صورت كتبي (با ذكر شرح كامل موضوع و عنوان كتابخانه) به مركز اعلام فرماييد تا مورد پيگيري قرار ‌گيرند. از سوي ديگر امكان امانت بيش از 3 كتاب در حال حاضر وجود ندارد. اميد است در آينده چنين امكاني نيز فراهم گردد.

فاصله ميان ادعا تا عمل

يكي ازدوستان گلايه ميكرد كه با يكي ازشركتهاي توليد كننده نرم افزاركتابخانه اي كه مدتي است سروصداي زيادي به پاكرده و درشهرهاي مختلف براي خود تبليغات ميكند، جهت گرفتن ليست قيمتها تماس گرفته و به ايشان گفته شده ازطريق فاكس اقدام به اين كارميكنند. مدتهاست از((اقدام ميكنيم)) گذشته و خبري ازليست قيمتهاي اين شركت نشده. پايبند نبودن به اصول مشتري مداري ازسوي اين شركت كه به نام كتابخانه ها و به كام خود فعاليت ميكند، جاي تاسف دارد. ليست قيمتها كه ديگر نمونه نرم افزاري نبود كه نتوان آن را دراختيارهركسي گذاشت.

کتابخانه طه حسین


كتابخانه طه حسين،‌ يكي ازبخشهاي كتابخانه اسكندريه مصر،‌افقهاي جديدي را دربرابر كاربران نابينا و كم بينا جهت دسترسي به منابع اينترنتي كتابخانه اسكندريه گشوده است.اين كتابخانه، يكي ازكتابخانه هاي اختصاصي كتابخانه اسكندريه مصر كه مجهز به نرم افزارمخصوصي براي نابينايان ميباشد.اين نرم افزار، امكان دسترسي مستقيم به وب سايت كتابخانه اسكندريه را نيز فراهم ميكند. گفتني است كه طه حسين، يكي ازمشهورترين نويسندگان نابيناي مصري بوده است. library-TH.jpg

- ازروز سوم شهريورماه، دربوستان آزادي شيراز، نمايشگاه كتاب برپا شده است. اين نمايشگاه سالانه است و توسط شهرداري برگزارميشود. سال گذشته اگرخاطرتان باشد يادداشتي برحاشيه اين نمايشگاه داشتيم. اگر فرصتي دست داد حتما ازنمايشگاه امسال هم گزارشي خواهيم داشت.

/ 0 نظر / 62 بازدید