شيوه‌هاي‌ ارجاع‌ به‌ منابع‌ الكترونيكي(1)

براي‌ استناد به‌ منابع‌ الكترونيكي‌ در مقايسه‌ با منابع‌ چاپي‌، نيازمند اطلاعات‌ بيشتري‌ هستيم‌ كه‌ شامل‌ قالب‌، دسترسي‌، و تاريخ‌ بازديد از سايت‌ است‌.
اطلاعات‌ مورد نياز براي‌ استناد به‌ منابع‌ الكترونيكي‌ پيوسته‌ يا ناپيوسته‌ از اين‌ قرارند:
- نام‌ نويسنده‌ (اگر ذكر شده‌).
- عنوان‌ اثر، شامل‌ عنوان‌ فرعي‌ و اصلي‌، نسخه‌، ويرايش‌ (اگر ذكر شده‌).
- اطلاعات‌ نشر (اگر ذكر شده‌): شهر، ناشر و سال‌ نشر.
- قالب‌ (پيوسته‌بودن‌، ديسك‌ نوري‌، ...).
- دسترسي‌ (نشاني‌ سايت‌ [يوآرال‌ ] يا نشاني‌ «تل‌نت‌» ).
- تاريخ‌ دسترسي‌ (فقط‌ براي‌ منابع‌ پيوسته‌).
براي‌ مقالات‌ مجلات‌ الكترونيكي‌ نيز اطلاعات‌ زير موردنياز است‌:
- نام‌ نويسنده‌.
- عنوان‌ مقاله‌.
- عنوان‌ نشريه‌، مجله‌ يا روزنامه‌.
- شماره‌، دوره‌ و تاريخ‌.
- حجم‌ مقاله‌ (تعداد صفحه‌ها، تعداد سطرها يا تعداد پارامترها).
- قالب‌ مطلب‌ (پيوسته‌، ديسك‌ نوري‌، «گوفرGopher» ).
- دسترسي‌ (نشاني‌ سايت‌ يا نشاني‌ «تل‌نت‌»).

/ 0 نظر / 65 بازدید