آگاهي رساني جاري و اشاعه اطلاعات گزيده

تنوع روزافزون نشريات و منابع اطلاعاتي، به حدي است كه گردآوري و مطالعه اطلاعات تازه حتي دررشته هاي بسيار تخصصي براي يك فرد متخصص كاري مشخص و مستلزم صرف وقت زياد و تعدد و پراكندگي مدارك است. بدين لحاظ دركتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني، علاوه بر خدمات سنتي لازم است نظامهاي جديد اشاعه اطلاعات ايجاد گردد تا بتوان با استفاده از فناوري مدرن با اين مشكل مقابله كرد. زماني استفاده از منابع اطلاعاتي مفيد خواهد بود كه پس از فراهم آوري منابع مورد نياز، اطلاعات مندرج درآن به درستي اشاعه يافته و درمعرض آگاهي افراد ذينفع درزمينه موضوع مرتبط قرار بگيرد. ازاين طريق است كه اطلاعات درآموزش و تحقيق كاربرد مي يابد. بايد به خاطر داشت كه راهكارهاي سنتي دراين زمينه ،كارآيي خودرا ازدست داده و نيز نيازهاي اطلاعاتي كاربران دستخوش تغيير شده است.
اشاعه اطلاعات گزيده(Selective Dissemination of Information) كه به اختصار اس.دي.آي ناميده مي شود، خدمات آگاهي رساني جاري به كليه كساني است كه نياز و علاقه مندي آنها نسبت به دريافت اطلاعات جديد درارتباط با موضوعي خاص، دريافت و براي هريك ازمتقاضيان پرونده اي خاص تشكيل شده است كه درهربار، تازه هاي كتابخانه باآن پرونده ها مقابله و مدارك مرتبط شناسايي و درهرپرونده جايدهي مي شود. با استفاده ازاين روش، هرعضو مي تواند اطلاعات مخصوص به خود را كه ازقبل به كتابخانه اعلام نموده، درماشين يا درفايل و پرونده مخصوص كه كتابداران براي او فراهم كرده اند، ملاحظه نمايد. البته دردرجه اول به صورت فهرستوار و درمرحله بعدي با اعلام نياز به صورت متن كامل ازاين اطلاعات ممكن است يك يا چند عضو به طور همزمان استفاده كنند. فردي كه ازخدمات اس.دي.آي استفاده مي كند، مجاز است موضوعي را به درخواستهايش بيفزايد يا حذف كند. متاسفانه دركشورما، سازمانهاي زيادي به اهميت اشاعه اطلاعات گزيده واقف نيستند. اكثر مراكز اطلاع رساني قادر به ارايه آخرين اطلاعات درسطح جهان يا كشور نيستند. تهيه اطلاعات جاري به شكل چاپي داراي هزينه هاي گران است و توليد اطلاعات با كندي صورت مي پذيرد. به نحوي كه گاهي اطلاعات با تاخير چندساله ارائه مي گردد. لازم است كه دراين مورد سياست گذاريهاي كلان صورت پذيرد، تا مراكز اطلاع رساني و ديگر سازمانها درانتقال به موقع اطلاعات به نيازمندان اطلاعاتي مشكلي نداشته باشند. البته اين مساله به كنكاش و تعمق و تحقيق بسيار نياز دارد كه اميد مي رود كتابداران فردا براي اين معضل هم چاره انديشي نمايند.
منبع: نظامهاي همكاري بين كتابخانه اي/ نرگس نشاط.ـتهران:سمت،1379.


/ 0 نظر / 508 بازدید