درگاه يا پورتال-قسمت دوم

درگاه ميتواند نقشهای متعددی داشته باشد.نقش منزگاهي-نقش هدايتگري-نقش ارتباطی و نقش امنيتی برای اطلاعات.حال به يك يك اين نقشها ميپردازيم.

نقش منزگاهي: درگاه-زمينه لازم را برای استقرار و آرامش مراجعان به اينترنت فراهم كرده و به آنان اين آرامش را ميدهد كه باخيال راحت ازآن درگاه به محلهای نگهداری و ارائه اطلاعات و خدمات موردنظرشان دراينترنت مراجعه و ازآنان بهره برداری كنند.

نقش هدايتگري: درگاه-مراجعان را از سردرگمی دراقيانوس بيكران اطلاعات اينترنت رهايی بخشيده و اورا به سايت مورد نظرش هدايت ميكند.

درآينده درباره ديگرنقشهای درگاهها سخن خواهيم گفت.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 68 بازدید