استاد عاشقی

کتاب استاد عشق را که دربرگیرنده خاطرات پرفسور محمود حسابی است، حتماً همگی خوانده اید و از آن لذت برده اید. چند ماه پیش که فرصتی دست داد دوباره این کتاب را بخوانیم. در صفحه 118 این کتاب نقل قولی از ایشان است که واقعاً تأمل برانگیز است:

 ((علت ترقی کشورهای پیشرفته احترام به کارکنان مراکز تحقیقاتی است. اگر در یک مرکز تحقیقاتی کار کنید، دیگر مهم نیست آبدارچی باشید، تلفنچی یا استاد. مجموعه مرکز، دارای احترام هستند. طبیعی است وقتی پژوهشگر در امر تحقیقات و تجهیزات باز باشد. محقق دارای احترامی شایسته است و هدفی جز توسعه علمی در بر ندارد.))

بنگریم که ما چقدر مطابق این جمله فعالیت می کنیم. فقط کافیست هرکسی و هر سازمانی از خودش شروع کند. همین و بس!!

/ 0 نظر / 78 بازدید