بخش پايانی سخنرانی دکترحری

طی يک هفته اخيربه انعکاس سخنرانی دکترحری درهمايش جايگاه کتابداری درعصراطلاعات پرداختيم و چون سخنرانی ايشان روی نوارضبط نشده بود تا آنرا پياده سازی کنيم به يادداشت برداريها اکتفا کرده ايم. اين بار بخش آخرازسخنرانی ايشان منعکس ميشود:

عصراطلاعات

هرکس ازظن خود با اين پديده آشنا شده است. برخی راجع به جامعه اطلاعاتی سخن ميگويند برخی راجع به اقتصاد اطلاعات و برخی فناوری اطلاعات را مطرح ميکنند.آنچه دراين ميان  اهميت دارد و حرف اول را ميزند اطلاعات است. درعصراطلاعات و جامعه اطلاعاتی- اطلاعات درمحوريت همه امورقراردارد. بدون اطلاعات نميتوان برنامه ريزی و تصميم گيری کرد. جامعه ای که همه اقشارآن بنا به نيازخود با اطلاعات سروکارداشته باشند جامعه اطلاعاتی ناميده ميشود.

جامعه اطلاعاتی به قشر يا فرد خاصی تعلق ندارد. نميتوان گفت که درراس هرم جامعه اطلاعاتی فقط محققان قراردارند و آنها فقط حق دريافت اطلاعات را دارند. اطلاعات بايد ازلايه های بالايی به پائينی منتقل شود.يک کارگر و يک پژوهشگرهردو به اطلاعات نيازمندند. بايد اطلاعات را به گونه ای دردسترس ايشان قرارداد تا برای کسب اطلاعات ازآزمون و خطا بپرهيزند. يافته ها بايد به زبان اعضای جامعه اطلاعاتی تبديل شوند.

دکترحری سپس به بيان جايگاه کتابداری درعصراطلاعات پرداختند و گفتند که هردو جنبه معرفتی و فنی کتابداری را بايد مورد توجه قرارداد.

ايشان بحث مديريت دانش عيان و نهان را مطرح کرد. دانش عيان دانشی است که عرض شده باشد و بارها بتوان به آن مراجعه کرد. دانش نهان مربوط به مديريت نيروی انسانی است. بايد درمورد اينترنت اين مساله درنظرداشت که منظم کردن و سازماندهی اطلاعات درآن تحت فشار و اراده کتابداران صورت گرفته است. درآينده ای نه چندان دور-اينترنت مجبورميشود که تابع شرايط سازماندهی درکتابداری شود. ولی هنوز به زمان نيازاست و اين زمان دردست خود کتابداران است....

پايان

 تقدير از كتابداران نمونه

در هفتمين روز از برگزاري دوازدهمين دوره كتاب، با حضور سيدمحمد خاتمي، رييس جمهوري اسلامي ايران، كتابداران و خادمان برگزيده فرهنگ مكتوب معرفي شدند.

....خاتمي تصريح كرد: كتاب و كتابخانه ركن اصلي توسعه‌ي اجتماعي است. اگر ما اين مساله را در برنامه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي لحاظ كنيم، مي‌توانيم اميدوار به يك توسعه‌ي همه جانبه و پايدار باشيم.

در اين مراسم، براي نخستين‌بار، سرود كتابدار اجرا شد. آهنگساز اين سرود: دكتر حسن رياحي، رهبر اركستر: جاويد مجلسي، سرپرست نوازندگان: ارسلان كامكار و سرپرست گروه كر: بهرنگ شگرف‌كار بودند كه شعري از دكتر محمدحسين همافر را اجرا كردند.ادامه در ايسنا

/ 0 نظر / 85 بازدید