گروه بحث کتابداری و اطلاع رسانی فعلا تعطيل است


اگرمدتی است که ازگروه خبری پيامی دريافت نميکنيد به اين علت است که اين گروه فعلا تعطيل است. چون قراراست برای کنترل بهترآن يک نرم افزارجديد به کارگرفته شود.ظرف چندروزآينده اين گروه مجددا راه اندازی خواهدشد.
-درحالیکه کتابخانه های عمومی ما دوران فترت را طی میکنند کتابخانه های عمومی شهردبی با شعار (( تابستان همراه سرگرمی)) به جذب کودکان به کتابخانه ها پرداخته اند. برنامه های چون بازیهای فکری-آشنایی با رایانه-آشنایی استفاده ازکتابخانه و ... ازجمله این برنامه ها هستند.کتابخانه های فعال عبارتنداز: هورالعرتر-الراشدیه-سفیم و حنا که ازساعت ۵ تا ۸ بعدازظهر به فعالیت مشغولند.
باتشکرازروزنامه خبرجنوبLIBJ-COL.gifبارکدهای مخصوص مواد کتابخانه ای برای تمام انواع کتابخانه ها چه کوچک و چه بزرگ مورد استفاده قرارميگيرند.استفاده ازبارکدها علاوه برجلوگيری ازسرقت منابع سبب صرفه جويی دروقت کتابداران و مراجعان ميشود. ادامه...
-شما ازپست الکترونيکی برای چه منظوراستفاده ميکنيد؟ايميل ازمحبوب ترين ابزارهای فناورانه درجهان امروزاست و کارانتقال سريع اطلاعات را صورت ميدهد.به نظرتان ايميل برای کسب و کاراست يا سرگرمی؟ پس اين مقاله را بخوانيد.


-روزدوشنبه(۲۲تيرماه) يک جلسه دفاع ازپايان نامه کارشناسی ارشد دردانشگاه شيرازتوسط خانم مرصع شکری برگزارميشود. عنوان پايان نامه: بررسی اتوماسيون کتابخانه های عمومی مرکزی استان فارس و ارائه راهکارهايی جهت بهبود و گسترش آن  ميباشد. استاد راهنمای ايشان دکتر حياتی و اساتيد مشاور ايشان آقايان دکتر مهراد و دکتر خير هستند.

/ 0 نظر / 62 بازدید