لج بازی(بی ربط!)

-          حاجی چقدر میشه؟

-          ...

-          گرون نمیگی داداش؟همیشه 150 میشد. شبه؟ خب شب باشه! تازه هشت شبه. بخوای گرون بگیری دوازده شب به بعد. من که همون کرایه همیشه رو می دم.

راننده با عصبانیت، چند تا حرف رکیک ناقابل زد، بعد هم فریادی کشید و پول را از پنجره پرت کرد پایین. جوانک هم محلش نگذاشت و رفت. راننده هم با عصبانیت گاز داد و رفت. مبهوت این صحنه بودم که سه جوان موتورسوار، با وقاحت تمام چرخی زدند، پولها را برداشتند و رفتند. مبهوت تر شدم. این هم آخر و عاقبت لجبازی... هرچه فکر کردم یک چیزی پیدا کنم که ربط این مطلب را به کتابداری بدهم نشد که نشد! به خدا!

/ 0 نظر / 67 بازدید