چندمورد استخدامی برای کتابداران دردانشگاه آزاد

بناداريم که امروزاخبارمربوط به استخدام کتابداران را داشته باشيم.اين موارد عبارتنداز:
-دانشگاه آزاد واحد بهبهان به يک نفرکارشناس کتابداری نيازدارد.
نشانی: اهواز-سه راهی فرودگاه-خيابان اميد-ساختمان دبيرخانه شورای منطقه ۶-صندوق پستی: ۱۶۳/۶۱۵۵۵
-دانشگاه آزاد واحد کرج نيز به پنج نفر کتابدار-چه ليسانس و چه فوق ليسانس-ترجيحا فرد نيازدارد.
-دانشگاه آزاد واحد تويسرکان يک کارشناس کتابداری مرد نيازمنداست.
-دانشگاه آزاد واحد نراق به يک کارشناس کتابداری نراق به يک کارشناس کتابداری زن نيازمند است.
-دانشگاه آزاد واحد خرم آباد هم يک کارشناس کتابداری مرد نيازدارد.
...
به هرحال اين چندمورد استخدامی کتابداران بود که دانشگاه آزاد دراين هفته به کتابداران به شدت احساس نيازکرده بود.

/ 0 نظر / 84 بازدید