آرزوي اول . اطلاعات رايگان نيست ،ودر حقيقت بسيار گران است.

استفاده كنندگان كتابخانه به ندرت در مورد اينكه چگونه مي توانند به مواد كتابخانه اي دسترسي پيداكنند ،فكر مي كنند .در حقيقت بسياري از استفاده كنندگان كتابخانه فكر مي كنند كه هر اتفاقي كه در كتابخانه مي افتد ،كاملا رايگان است . من آرزو مي كنم كه با استفاده كنندگان ارتباط بر قرار كنم و به آنها بگويم كه اطلاعات نه تنها رايگان نيست بلكه در بسياري موارد خيلي هم گران هست . من آرزو مي كنم بتوانم به استفاده كنندگان كتابخانه كمك كنم كه اولا ، قدر هزينه هاي زيادي كه صرف فراهم آوري مواد كتابخانه اي مي شود، را بدانند و ثانيا آنرا ارج نهند.اين هزينه ها شامل خريد مواد كتابخانه اي ،هزينه ساختمان و تجهيزات و پرداخت حقوق كار مندان كتابخانه مي شود.كتابها بطور سحرآميز در روي قفسه ها ظاهر نشده اند .نويسندگان ، كتابداران ، كاركنان كتابخانه و ناشران رايگان كار نمي كنند حتي پايگاهها ي داده اي مثل

AGRICOLA، PubMed وERIC ممكن است استفاده از آنها براي كاربران رايگان باشد ،ولي هزينه هاي آنها توسط ماليات دهندگان پرداخت مي شود .مواد كتابخانه اي گران هستند ، با اين وجود بسياري از استفاده كنندگان به اينكه چطور مواد كتابخانه اي خريداري مي شوند ، توجه ندارند .

استفاده كنندگان كتابخانه مي خواهند كه مقالات مستقيما به كامپيوتر آنها منتقل شوند . رسانه ها و داستانهاي علمي تخيلي اغلب اطلاعات را كه بطور سحرآميزي با فرمانهاي صوتي از كامپيوتر دريافت مي شوند را ارائه مي دهند . اما از اين نظر ،كتابخانه ها متحمل هزينه هاي سنگيني مي شوند. بويژه در اين مورد” وب “علوم1 نمونة خوبي است . اين« وب علوم » براي بسياري از دانشمندان كه مي خواهند به آن دسترسي داشته باشند ،شناخته شده است . ليكن اغلب آنها از هزينه هايي كه كتابخانه ها براي شبكه متحمل مي شوند، بي اطلاع هستند.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 62 بازدید