ماجراي فكر نان بودن و...آب بودن خربزه

عوامل و دستهايي پنهان سبب شدند كه ما مجددا دراين جا به بافتن اراجيف و خزعبلاتي بپردازيم كه حوصله بسياري ازكتابداران فردا را سرريزكند اين شد كه مثل بعضي فوتباليستها كه مي گويند ديگر كفشهايمان را آويخته ايم ولي تا۹۰سالگي هم بازي مي كنندبا پررويي هرچه تمام تر به ابطال وقت گرانبهاي كتابداران فردا پرداختيم. .. ولي واقعا ازهرچه بگذريم سخن كار و نظايري ازاين قبيل بسي نيكو و رويا برانگيز ناك مي باشد. چند وقت پيش يك اعلان توي تابلوي كتابخانه م.ش ديديم كه يك شركتي به نام كتابداران درهزاره نوين يك همچين نامي، چه مي كند و غوغا مي كند، اطلاع را مي رساند و كتاب را مي دارد و بياييد و بگيريد و به اموال و دارو ندارمان آذرخش فكنده شده، كتابداران مجرب و متخصص داريم،دلتان بسوزد،...خلاصه ازاين جور گل واژه هايي كه عقل و هوش را مي ربايد. ولي هرچه اعلان كذايي را زير و رو نموديم اثري ازنشاني نيافتيم. جز يك شماره تلفن همراه. رندي مي گفت حتما ايشان كتابداران خانه بدوش و اجنبي زقاعده كار عالم هستند و به صورت سيار فعاليت مي كنند و رضايت خلايق را گردآوري مي نمايند.
ما كه بخيل نيستيم. خداوند كتابداران متخصص را فزوني دهاد. آن رند كذايي همچنان مي فرمود كه اگر پولي دربساط بود كه من شكر را با چايي ميل مي نمودم كه دربدر دنبال كار بگردم. تازه اگر وامهاي دانشجويي خودرا كه ازبس كلان است نمي دانيم با آن پرشيا بخريم يا به آنتاليا برويم روي هم بگذاريم، شايد توانستيم يك پنكه براي بخشمان بخريم تا كسي آنجا ازگرما له له نزند! اينهم به خاطر دل رئوفي است كه خداوندگار به كتابداران عطافرموده! ولي به هرحال بايد به مساله كار فكر جدي كرد. درميدان عمل است كه معلوم خواهد شد ناله ها و فغانها و فريادهاي كتابداران فردا ازوضعيت وخيم كتابخانه و كتابداري و اطلاع رساني دراين مرز وبوم ، فقط درحد ادعا بوده يا اينكه چيزي هم سرشان مي شود! ببينيد كه آش چقدر شور شده كه آقاي ط.ز دربخش ما مي فرمايند برويد دنبال يك كار نون و آب دار! اينجا مونديد كه چه كنيد؟! به قول يكي ديگر ازرنود: نكته دراينجاست كه...
ديگر ازشفاف تر ؟!
فقط اميدواريم كه تصورهاي باطل آينده كتابداران فردارا نقش نزند.

/ 0 نظر / 72 بازدید