درباره پیوندها

به نظر می رسد که به اندازه کافی مطالب جامع و اطلاعات کامل درمورد پیوندهای درونی و بیرونی و به طور کلی وب سنجی در مجلات داخلی و خارجی وجود دارد که گویا و مفهوم هستند. از جمله مقاله آقای نوروزی که بر روی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی ایران کار کرده اند- مقاله مشترک آقای زین العابدینی- خانم مکتبی فرد و خانم دکتر عصاره که روی وب سایتهای کتابخانه های ملی جهان بود یا کاری که آقای کوشا روی وب سایتهای روزنامه های ایران صورت داد. با این وجود با توجه به سئوال شما دوست عزیز-یک کتابدار-به طور مختصر مروری برانواع پیوندها خواهیم داشت:

مطالعاتي كه روي وب صورت مي گيرد، “وب سنجي” ناميده مي شود. وب سنجي، حيطه اي است كه با سايرمسائل مربوط به سنجش اطلاعات درعلم اطلاع رساني همانند كتابسنجي، اطلاع سنجي و علم سنجي عجين شده است.

 به واسطه مطالعات گسترده اي كه درزمينه وب ازميانه دهه 1990 صورت گرفت، اصطلاحات جديدي پا به عرصه ظهورگذاشتند و توسط افراد مختلفي مطرح شدند. اصطلاحاتي چون شبكه سنجي[1]، اينترنت سنجي[2]، سيبرمتريك[3]، وب سنجي و نظايرآن براي اولين بار توسط محققان مختلف معرفي شدند كه در اين حوزه ها به سنجش پيوندها در فضاي مجازي و وب پرداخته مي شود.

اين زمينه هاي مطالعه، همگي روي فنون تحليل وب، استفاده ازداده ها، ساختار پيوندها و الگوهاي استفاده ازوب كار مي كنند و چون يك نما از رويكردهاي كتابسنجي واطلاع سنجي مي باشند، جزوحيطه تخصصي علوم كتابداري و اطلاع رساني محسوب مي شوند. ثلوال[4](2003) عقيده دارد كه  وب سنجي به طوركامل يكي از مقوله هاي كتاب سنجي است؛ چراكه اسناد وبي، چه متني و چه چندرسانه اي، همگي اطلاعات ثبت شده اي هستند كه درسرورهاي[5] وب ذخيره شده اند. بخشي ازوب سنجي هم تحت پوشش علم سنجي است.

همانظور كه دربررسيها و تحليلهاي استنادي دركتاب سنجي عنوان مي شود كه يك مقاله مورد استناد[6] قرارگرفته و يك مقاله نيز استنادگر[7] است، دروب سنجي نيز بيان مي شود كه به يك وب سايت، پيوند داده شده[8] و يك وب سايت نيز پيونددهنده[9] است.  لفظ خود پيوندي[10] نيز براي طيف گسترده اي ازاستنادهايي به كار مي رود كه دريك صفحه وب موجود است. يعني استنادها و پيوندهايي كه يك وب سايت يا صفحه وبي به خودش داده است. اين به معني قابليت رفتن ازصفحه به صفحه ديگر در همان وب سايت  و ايجاد پيوندهاي مرتبط به هم مي باشد.

پيوندهاي دروني[1]: به پيوندي گفته مي شود كه يك صفحه وب ازسايرصفحه هاي وب دريافت مي كند.

پیوندهای مجموع[2]: بيان كننده تعداد پيوندهايي است كه به يك وب سايت از سوي ديگر وب سايتها داده شده است


[1] Netometrics

[2] Internetometrics

[3] Cybermetrics

[4] Thelwall

[5] Servers

[6] Cited

[7] Citing

[8] Linked

[9] Linking

[10] Self-Link

[1] In-Links

[2] Total Links

/ 0 نظر / 65 بازدید