تا نميريم مپنداركه مردانه شويم

 خبردرگذشت دكترهوشنگ ابرامي،ابرمردكتابداري ايران را دريافت كرديم.واقعا جاي تاسف دارد كه جامعه كتابداري ايران ازداشتن چنين استادي محروم شد.مردي كه دانش شناسي را به همه معرفي كرد.پس ازسالها دوري ازوطن دراثرحمله قلبي درسن69سالگي درلس آنجلس درگذشت. ما كه واقعا متاسفيم.البته بيشتر براي كساني متاسفيم كه سبب خروج ايشان ازايران شدند و نگذاشتند كه به وطن بازگردد.ايمان داريم كه ((ابرامي ها)) هميشه دراذهان كتابداران باقي خواهند ماند و به جامعه كتابداران خدمت خواهند كرد، هرچند دردورترين نقطه جهان باشند. ياد و خاطره دكتر هوشنگ ابرامي را هميشه گرامي مي داريم.

/ 0 نظر / 69 بازدید