روابط عمومی بفرمایید!

امروز در بین انبوه کارهای شخصی علمی و اداری مربوط به روابط عمومی که نیاز به تمرکز شدید داشتم و مرتب تلفن زنگ میخورد و پاسخ همه یکی بود: دانشگاه تعطیل است تا سیزدهم، لطفاً آن تاریخ با واحد مذکور تماس بگیرید. مسئول دفتر این هفته نیامده و وظیفه خطیر پاسخگویی به تلفنها هم به کارم افزوده شده! یکی زنگ میزد و میگفت آیا سالن مطالعه باز است یکی دیگه میخواست ریز نمراتش را بگیرد و این آخری بنده خدایی بود که بسیار پیر بود و صدایش می لرزید و راهنمایی میخواست. دست آخر هم از فریادی که سر همسرش کشید به نظرم رسید اوضاع خراب است! خنده ام گرفته بود و به زور خودم را گرفتم تا پاسخش را بدهم. به مسئول دفترم زنگ گفتم خوب در رفتی این هفته رو بدون هماهنگی! خلاصه به هر صورتی که شد یک نفر را برای پ

/ 0 نظر / 164 بازدید