معرفی يک پيشنهاده

بررسی وب سايتهای کتابخانه های ملی جهان و تحليل محتوايی اين وب سايتها به منظور ارائه طرحی پيشنهادی برای ارتقای وب سايت کتابخانه ملی ايران-موضوع پايان نامه آقای علی مرادمند از اراشد دانشگاه چمران اهوازاست.استاد راهنمای ايشان خانم دکتر عصاره هستند.جامعه مورد تحقيق-تمام وب سايتهای کتابخانه های ملی جهان است که حدود۸۰وب سايت فعال مربوط به کتابخانه های ملی جهان روی شبکه اينترنت موجود می باشد. درگردآوری اطلاعات-تک تک وب سايتهای کتابخانه های ملی جهان و دررايانه شخصی ذخيره می شود و ويژگيهای محتوايی و ساختاری آنها درنرم افزار اکسل وارد می شود.درايران-آقايان فرج پهلو و ايلخانی و خانم عصاره روی وب سايتهای کتابخانه های دانشگاهی-مراکزپژوهشی-کتابداری و اطلاع رسانی کارکرده اند. درخارج هم -چو-وب سايت ۱۲ کتابخانه دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی را بررسی کرده است.

/ 0 نظر / 97 بازدید