تغيير درحوزه كتابداري و اطلاع رساني

امروزه منابع اطلاعاتي ما فقط كتاب نيست؛كتاب بخشي از كارهاي تحقيقاتي مارا تشكيل مي دهد.حضور توامان كتاب و فناوريهاي اطلاعاتي سبب شده كه ما فقط به كتاب فكر نكنيم.حوزه كتابداري و اطلاع رساني درحال تلاش براي تغيير ازبعد نظري است.مطرح شدن مسائلي چون: كتابسنجي-نيازسنجي-فهرست نويسي-قانونهاي رانگاناتان و… همگي مبين اين هستند كه اين حوزه قصد اعلام وجود دارد.
ازبعد عملي، شكل كارها درحال عوض شدن است،ولي فرم اصلي كار همان تعيين نياز و اطلاع رساني به افراد است.كتابداري قديمي، كارش گردآوري و سازماندهي و ارائه مواد بود. ولي بايد درنظر داشت كه كتابداري يك كارواحد نيست و حوزه عملش مشخص نيست و دريك دايره بسته قرار ندارد.كارها دركتابداري هم پوشاني و تفكيك شده است. كتابداري آن نيست كه ما مي بينيم، بلكه دريچه هاي جديدي را به ما مي گشايد. ما دركتابداري به مواد،هويت مي دهيم.پس ازهويت دادن، مساله مهم، بازيابي مواد است كه بايد دغدغه كتابدار و مدير كتابخانه باشد.كتابداري امروز، بر محوريت كاربر است. اگرما ازرايانه دركتابخانه سود مي بريم، بايد براي گسترش خدمات و نيز پاسخگويي به مراجعان باشد، وگرنه اگرما از رايانه فقط براي ورود اطلاعات كتابخانه مان سود ببريم، فرقي با يك برگه دان ندارد. رايانه بايد قادر باشد كه به ما نشان دهد از يك نويسنده مشخص چه آثاري دركتابخانه وجود دارد، چه كتابهاي مشابهي ازنويسندگان ديگر دراين حيطه موضوعي نوشته شده،ساير كتابخانه ها چه منابعي دراين مورد دارند و حتي متن كامل كتاب را به ما نشان دهد. يعني ما ازطريق نرم افزار كتابخانه اي خودمان،به اين منابع دركتابخانه خودمان و ساير كتابخانه ها پيوند داشته باشيم. اين است بخشي از كتابداري امروزي كه ما ازآن صحبت مي كنيم…

/ 0 نظر / 66 بازدید