کمی فراترازدايره خودی


agriculture.jpg

ازاين يادداشت قصد داريم که کمی گام را از دايره خودی فراتربنهيم و برخی سايتها و وبلاگهای تخصصی دررشته های ديگررا معرفی کنيم. شايد يکی ازشما يک کتابدارمرجع باشيد و بخواهيد که به سوالات يک دانشجو يا محقق درزمينه های گوناگون علمی پاسخ بدهيد.اين است که دربرخی يادداشتها به معرفی سايتها و وبلاگهای غيرخودی هم خواهيم پرداخت. اما اينبار وبلاگ آشنايی با مهندسی کشاورزی.اگردرکتابخانه دانشکده کشاورزی کارميکنيد پيشنهاد ميکنيم که اين وبلاگ را به مراجعان خود معرفی کنيد.چرا که آخرين اخباردرزمينه مهندسی کشاورزی و پيشرفتها دراين عرصه را منعکس ميکند.آدرس آن هم چنين است: http://aliagriculture.persianblog.ir

-نکته: کجای اين جهان پهناورمرسوم است که استاد مشاور درجلسه دفاع عليه دانشجو به قيام برخيزد؟

logo.jpg
-معرفی سايت: ايرانيان مقيم امريکا برای خودشان سايتی دارند که درآن علاوه بروجود نشريات مختلف ايرانی-تازه ترين کتابهای منتشرشده ايرانی هم وجود دارد.همچنين صفحه زرد و سايرموارد ديگرکه بهتراست خودتان ببينيد.نام اين سايت -شرکت کتاب- ميباشد.

/ 0 نظر / 56 بازدید