دفاع آخر...

روز گذشته آقای علی نصرتی اردکانی از رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان طراحی پایگاه اطلاعاتی خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات (SDI) برای اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز براساس نظرات آنها در دانشگاه چمران اهواز دفاع کرد. وی در این رساله به اهمیت وجود چنین خدماتی برای اعضای هیات علمی به منظور دسترسی آنها به اطلاعات روزآمد و پیشبرد پژوهشها تاکید نمود. پایان نامه آقای نصرتی با درجه عالی پذیرفته شد. این جلسه دفاعیه حال و هوای خاص خود را داشت. اول اینکه تمام اساتید بر دقیق بودن و دارابودن وسواس عالمانه در این رساله تاکید داشتند و از آن به عنوان الگوی رساله ها برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه چمران یاد کردند و دوم اینکه آقای دکتر بیگدلی استاد راهنمای ایشان آخرین جلسه دفاعیه در سال جاری را شرکت کرد و به دلیل عزیمت به استرالیا جهت فرصت مطالعاتی شش ماهه با حاضرین خداحافظی نمود و به قول خانم دکتر عصاره فضای جلسه کمی سنگین شد..ضمن اینکه به آقای نصرتی به دلیل این موفقیت تبریک عرض می کنیم و برایشان آرزوی موفقیت داریم- برای آقای دکتر بیگدلی نیز سفری بی خطر و پربار آرزو مندیم.

/ 0 نظر / 64 بازدید