درگاه يا پورتال-قسمت چهارم

اگرخدا بخواهد دريکی دوقسمت آينده-مطلب مربوط به درگاههارا تمام ميکنيم.چون حوصله شما هم سررفت! درضمن بايد عرض کنيم که اين مطالب برگرفته ازمقاله دکترفرج پهلو درباره درگاههاست.

 

فوايد درگاهها:

دسترسی به اطلاعات مربوط و درست

صرفه جويی دروقت کاربر

افزايش بهره بری کاربر

امکان ارتباط موثر و مفيد درکل حوزه موردنظر

ايجاد يک مزيت رقابتی

گارتنر-معيارهای کيفی و کمی درگاهها را ارائه کرده است.

جستجوی قدرتمند-پشتيبانی ازطرحهای طبقاتی-شخصی سازی-توان مديريت محتوا-معماری تحت وب-توانايی ايجاد و ادغام کاربری های سبک

يک درگاه بايد بتواند هم منابع ساختاريافته و هم منابع غيرساختاريافته را جستجوکند.

يک درگاه بايد بتواند محتوای اطلاعاتی را به نحو مستحکمی طبقه بندی کند.

يک درگاه بايد بتوانداطلاعات را به منظورتحليل و ارائه گزارش مديريت نمايد. درگاه بايد اطلاعات مورد نيازکاربرش را مطابق خواست او تهيه کند.

يک درگاه بايد بقدرکافی سريع باشد. سازندگان يک درگاه بايد بتوانند کاربری های قوی تحت وب برای آن ايجاد نمايند.

/ 0 نظر / 71 بازدید