كتابخانه هاي عمومي، دانشگاههاي گمنام و متروك!

exportImage.asp?s=cano&i=10923078&w=183&h=278
اين بار بازهم مي خواهيم به مساله كتابخانه هاي عمومي بپردازيم. راجع به اين دانشكده هاي مظلوم و متروك! اين مكانهايي كه دركشورما هيچ كارآيي ندارند بجز هنگام امتحانات دانش آموزان.محلي كه تبديل به تست زدن براي آمادگي جهت ورود به دانشگاهها شده، درحاليكه نقش حياتي اين دانشگاههاي واقعي و اساتيد آن-كتابداران- ناديده گرفته شده.مي خواهيم روي مساله اي دست بگذاريم كه متاسفانه فقط دربرخي موارد خاص،درواقع مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد و آن تبليغات است. بدبختانه تبليغات درمملكت ما فراتر از موارد مربوط به خوراك و پوشاك و غيره نمي رود و همين مساله باعث شده كه نقش آن و خدماتي كه تبليغات و ترفندهاي تبليغاتي مي تواند داشته باشد، ناديده گرفته شود. به واسطه همين ترفندهاي تبليغاتي است كه مي توان كتابخانه هاي عمومي را ازتاريكخانه اذهان خارج كرد و جلايي به آنها داد. بارها گفته ايم كه كتابخانه هاي عمومي ما،شايد فقط درشيراز اينگونه باشد ، منزلتي كمتر ازيك رستوران يا سمبوسه فروشي و… پيدا كرده اند.
به هرحال ما مي درعصري كه ما زندگي مي كنيم، تبليغ و ارتباط درزمينه خدمات كتابخانه عمومي براي بقاي اين خدمات حياتي شده است. تبليغ وقت گيراست،هزينه مي خواهد و اگر خوب انجام نشود براي سازمان ضرر بيشتر دارد تا سود.پس چرا بايد انجام بگيرد.اگر شما تبليغ نكنيد كسي هرگز نخواهد دانست شما درحال انجام چه كاري هستيد.اگر كتابخانه هاي عمومي به روشهاي گوناگون،مراجعان را به كتابخانه نكشانند كه كسي سرازكار آنها درنخواهد آورد! كتابداران نبايد تصور كنند كه بايد حتما غمزده و افسرده پشت ميزشان بنشينند و يا دست به دعا بردارند تا شايد يك مراجعه كننده اي ازدركتابخانه وارد شد و آنها به او خدمات ارائه دهند. پس اگر تبليغي به هرصورتي كه باشد،صورت نگيرد نبايد براي بقاي عمر كتابخانه هاي اميدوار بود.((اگريك كاربر وارد كتابخانه شود و نظاره گر خدمات مناسب باشد،ازخدمات مفيد مايوس نمي شود-به نقل ازنشريه دانشجويي اطلاع رسانان،مقاله فيل درتاريكي…))
بايد دانست كه همه ازخدمات كتابخانه باخبر نمي شوند و ارتباط با كاربران و حتي غيركاربران در ارائه خدمت اهميت دارد.چندي پيش ازيكي ازشبكه هاي تلويزيوني خبري تقريبا به اين مضمون پخش شدكه دريكي ازشهرهاي استان فارس،اوز، دريك كتابخانه عمومي نمايشگاهي از حيات وحش،اگر اشتباه نكنيم،برپا شده كه مورد استقبال هم واقع شده.اين نمونه بارز يك ترفند تبليغاتي جهت جذب مخاطب است. به اين وسيله،حتي خود كتابداران و كاركنان كتابخانه هم به ادامه كار و تلاش دلگرم مي شوند. برپايي مراسم شعرخواني،سخنراني هاي مختلف با مضامين مختلف،برپايي تئاتر،كنسرتهاي موسيقي، نمايش فيلم،برگزاري مسابقات مقاله نويسي، داستان نويسي،نمايشگاههاي مختلف و… دركتابخانه همه و همه درجذب كاربر به كتابخانه هاي عمومي مي توانند مؤثرباشند.حتي كتابخانه هاي عمومي مي توانند با حفظ بي طرفي، درامر تبليغات انتخابات و اطلاع رساني درمورد نامزدهاي انتخاباتي نسبت به آگاهي مردم و نيز عضوگيري براي كتابخانه اقدام كنند. البته درصورتي كه سوءمديريتها دست ازسر كتابخانه ها بردارند و كتابداران علاقه مند و خلاق و متخصص به كارگرفته شوند، ماهم مي توانيم اميدوار باشيم كه روزگاري برسد كه مردم خود تقاضاي احداث كتابخانه هاي بيشتر و ارائه خدمات گسترده تر ازسوي كتابخانه ها باشند. چون با اين وضعيت،كسي ازكتابداران و كتابخانه هاي ما توقعي ندارد. نگاهي علاقه مندانه تر و علمي تر به نقش كتابخانه هاي عمومي،مي تواندبه آنها دربيرون آمدن ازانزوا كمك كند.

/ 0 نظر / 65 بازدید