2خبر و چندنكته مهم

خبراول اينكه،تعداد مجوزكتابهاي ادبي قبل ازچاپ،حدود13درصد كاهش يافت.اين كتابها درموضوعات تاريخ و جغرافيا،علوم اجتماعي،فلسفه،دين،دانشگاهي،كمك درسي و آموزشي بوده است.
راستش دراين مورد،حرفي براي گفتن نداريم!جز تاسف خوردن!
خبربعدي اينكه، درشيرازيك كتابخانه عمومي افتتاح شده به نام كتابخانه شهيدچمران. اين كتابخانه به سيستم رايانه اي مجهزاست و آماده ارائه خدمت به برادران درروزهاي زوج و خواهران درروزهاي فرد مي باشد.اين كتابخانه داراي بيش ازهزارعنوان كتاب مي باشد.محل اين كتابخانه دربولوارنصر،كلبه،است.
نكته: ازاينكه يك كتابخانه عمومي به دنيا آمده بسي خشنوديم و سرخودبه نشانه شكربرزمين مي ساييم،اماچون عادت داريم كه برروي برخي مسائل كمي زياده ازحدحساس شويم، بايد ذكركنيم كه 1-بهتراست نام كتابخانه متناسب با محتواي فكري يك محله يا شهرباشد و ازبه كاربردن اينگونه نامهاي گرامي خودداري كنيم.چون امكان سوگرفتگي شديد را درذهن مشتريان كتابخانه پديدمي آورد.چراكه كتابخانه يك نهاد آزاد و كتابداران آزاد انديشند.2-معني ارائه خدمت به براداران و خواهران درروزهاي فردوزوج چيست؟ آيا كسي كه دريك روزفرد به كتاب و خدمات كتابخانه نيازمند است نبايد پا به حريم كتابخانه بگذارد؟ چون آنروزنوبت ارائه خدمت به او نيست؟ چرا بايد تبعيض را دركتابخانه هم بكشانيم؟مطمئن باشيد اگر به تمامي اقشاربدون تبعيض و سوگرفتگي خدمت ارائه كنيد،هيچ اتفاقي نخواهدافتاد.
نتيجه مي گيريم كه …! شما بگوييد!

/ 0 نظر / 62 بازدید