نقش سواد اطلاعاتي در توسعه جنبش نرم افزاري

مطلب زيربخشي ازسخنراني دكترفتاحي ميباشد كه آنرا درگروه خبري منعكس كرده بودند.
جنبش نرم افزاري در واقع به معناي ترويج و تعميم هدفمند و برنامه ريزي شده ”قابليت بهره گيري موثرتر از قوه تفكر“ در سطح جامعه است. جنبش نرم افزاري يعني حركت فراگير براي توسعه فكري در يك فضاي رقابتي. جنبش نرم افزاري يعني بهسازي شيوه تفكر علمي.
بين سطح سواد اطلاعاتي در يك جامعه و ميزان رشد دانش در آن جامعه رابطه مستقيم وجود دارد. براي عمق بخشيدن به جنبش نرم افزاري، و رسيدن به نتايج موفقيت آميز در توسعه، لازم است از مهارتهاي سواد اطلاعاتي بهره گرفت.
فرايند فعاليتهاي ذهني پژوهشگر در جريان انجام يك پژوهش به طور دائم با پرسش، جستجوي اطلاعات و چالش براي دسترسي مؤثر به آن درگير است.
به همين منظور مي توان آموزش مهارتهاي گوناگون اطلاع يابي و مهارتهاي تكميلي همچون تفكر تحليلي و انتقادي را در برنامه درس روش تحقيق گنجانيد.
بهسازي رفتار اطلاع يابي و ايجاد توان منبع شناسي، ارزيابي، تحليل و تركيب اطلاعات در پژوهشگران بايد به منزله جزء جدايي ناپذير درس روش تحقيق در نظر گرفته شود.
تغييرنشاني كتابخانه ملي ايران
هرچند كه به احتمال فراوان همگي با اين مساله آشنا هستيد، براي كساني كه احيانا قصد دارند كه با كتابخانه ملي ايران تماسي داشته باشند و اطلاعي ازتغييرمكان آن ندارند، نشاني جديد ، به خصوص دفترفصلنامه كتاب، را ذكر ميكنيم.
تهران-ميدان ونك-اتوبان حقاني-بعدازمترو ميرداماد-اولين بريدگي دست راست-ساختمان جديد كتابخانه ملي ايران-
تلفن: 38-8644001
عجیب
درخبرها آمده بود كه دركشوركنيا كتابداراني هستند كه با شتراقدام به انتقال كتاب براي باديه نشينان و بيابان گردان اين كشور ميكنند و به نوعي طرح كتابخانه سيار را اجرا ميكنند.
226996242
Webliography چيست(1)؟
يك وبليوگرافي، يك ليست شمارشي ازپيوندهاي فرامتن و دروازه اي به منابع اطلاعات علمي درمحيط وب است. يك نمونه آنرا ميتوان به مقاله روئزارجاع داد كه درزمينه مجلات الكترونيكي رايگان اقدام به گردآوري منابع الكترونيكي وبي و به صورت فرامتن نموده است. دراين وبليگرافي ميتوانيد به مجموعه اي ازمنابعي كه درزمينه مجلات الكترونيكي رايگان مطالبي دارند، با يك كليك، دسترسي داشته باشيد. وبليوگرافيها درحقيقت، معادلي ديجيتال براي كتابشناسيها كه فهرستهاي چاپي ازمنابع اطلاعاتي هستند، درنظرگرفته ميشوند. مروري برپيشينه نگارش وبليوگرافي اهميت اين منبع را نمايان ميسازد. نويسندگان وبليوگرافيها تلاش كرده اند تا وب سايتهاي مرتبط با موضوع نگارش يافته را شناسايي، ارزيابي، انتخاب، گردآوري، سازماندهي و منتشر كنند. اولين متن نظري درمورد وبليوگرافيها توسط S.R. Harris درسال 1997 تهيه شد. وي اظهار داشت كه كتابداران بايد درفراهم آوري دسترسي موضوعي به اطلاعات دراينترنت، نقش فعالي را ايفا نمايند. هريس تهيه وبليوگرافي را به عنوان يك مسئوليت مهم كتابداران درجهت گسترش دانش و علم و منابع آنلاين ميداند.
مارينو هم وبليوگرافي را به عنوان مجموعه اي ازسايتهاي اينترنتي درباره موضوعي خاص ميداند كه به محققان و دانشجويان كمك ميكند تا درمحيط وب، اطلاعات مرتبط و سودمند را درزمينه موضوعي مورد نظرخود بيابند.
دريادداشتهاي آتي ازوبليوگرافي بيشتر خواهيم گفت. لازم به ذكر است به دليل اينكه هنوز درمورد معادل وبليوگرافي نظريكدستي وجود ندارد، از معادل سازي خودسرانه خودداري ميكنيم. اين نكته بايد اضافه گردد كه مجموعه مطالبي كه درباره وبليوگرافي ذكر ميشود به نقل ازمقاله لاتين آقاي داريوش عليمحمدي است كه دريادداشت آخرمربوط به وبليوگرافي نشاني منبع را برايتان ذكر خواهيم كرد.
سرگذشت رئیسان کتابخانه ملی ایران
سرگذشت نامه رييسان كتابخانه ملي ايران تهيه شده و همزمان با افتتاحيه ساختمان جديد كتابخانه ملي ايران توزيع مي‌شود. پوری سلطانی گفت: سرگذشت نامه حدود 30 نفر از رؤساي كتابخانه ملي ايران شامل بيوگرافي، سمت و سنوات خدمت، شرح حال زندگي و فعاليتهاي عمده‌اي كه در طول خدمت براي كتابخانه ملي ايران انجام داده‌اند به همراه عكس آنها، تهيه شده است.
وي گفت: در اين كتابچه سرگذشت اولين رييس كتابخانه ملي ايران از سال 1310 تا كنون با شمارگان دو هزار نسخه تهيه و در روز افتتاحيه توزيع مي‌شود. ادامه درایسنا


يک خبرزيرزمينی


به نقل ازمنابع موثق قراراست که هفته آتی دراهواز-البته احتمالا-باحضور مديران گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای شيراز و اهواز و شايد چندجای ديگردرمورد تغييردروس دوره کارشناسی و شايد هم کارشناسی ارشد تصميم گيری و بحث شود.


تغييرمکان يک کتابخانه بزرگ


يکی ازکتابخانه های بزرگ کشور اين روزها به شدت درحال تکاپوست تا هرچه سريعتربتواند ساختمان جديد خودرا افتتاح کند و به آنجا منتقل شود. اين کتابخانه بزرگ که درشيرازقراردارد ۱۴ طبقه است و روی آموزش و پژوهش سرمايه گذاری بيشتری ميکند. ازقرارمعلوم اين کتابخانه دارای امکانات رفاهی همچون خوابگاه نيز ميباشد. احتمالا بيش از۴۰۰کتابدار دراين کتابخانه به کارمشغول شوند.نشست بررسی موتورهای جستجو


در ادامه برگزاری مجموعه نشست های علمی آموزشی در فرهنگسرای فناوری اطلاعات، در نشست هفته جاری "موتورهای جست و جو در اینترنت" مورد بررسی قرار می گیرد.در این جلسه موضوعاتی همچون گام های جست و جو، تدوین استراتژی های جست و جو، معرفی موتورهای جست و جو گر، ارزیابی اطلاعات یافت شده و معرفی منابع بیشتر جهت مطالعه برای حاضران تشریح می شود. متن کامل درهموطن. با تشکر ازخانم ش.مرادی.


آی اس آی وطنی
يکی ازکتابخانه های بزرگ کشور درنظر دارد که طرح آی اس آی را درايران شبيه سازی نمايد. نرم افزار اين کارهم آماده است. درباره اين طرح که PJCR نام دارد بيشتر خواهيم گفت.

/ 0 نظر / 59 بازدید