تغییر: داوطلبانه یا اجباری؟

تغییر لازم و اجتناب ناپذیر است. همواره باید منتظر تغییر بود. اگر تغییر و تحول را داوطلبانه نپذیریم و به استقبال آن نرویم، عوامل بیرونی مجبورمان میکنند تن به تغییرات ناخواسته میدهیم که خیلی مطابق سلیقه، نظر و میل ما نیست.

/ 0 نظر / 73 بازدید