ديداردکترحری با دانشجويان کارشناسی ارشد

ساعت نه صبح امروز-دکتر عباس حری به همراه همسرشان درکتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز با دانشجويان کارشناسی ارشد و اساتيد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران ديدارکردند.دراين جلسه پس ازمعرفی مختصرگروه توسط اساتيد دانشجويان کارشناسی ارشد ورودی ۸۲ و ۸۳ به دکترحری معرفی شدند. دراين جلسه-با وجود وقت اندک-مسائل متعددی مطرح شد.

ايشان درزمينه جايگزين شدن تاليف به جای تدريس دردانشگاهها صحبت کردند و ابرازداشتند که بهتراست گرايش روبه پژوهش مداری برود تا تدريس مداری. ايشان ابرازاميدواری کردند که دانشجويان کارشناسی ارشد ازهرکار علمی خود مقاله منتشرکنند.

پس ازآن بحث درباره عدم وجود يک مجله علمی-پژوهشی درحيطه کتابداری ايران مطرح شد. عدم شناخت مسئولين ازرشته کتابداری و وجود اين طرزتلقی بين برخی مسئولان نشريات پژوهشی که کتابدارفقط مروج علم است و لاغير(متاسفانه) -عدم دادن امتيازبه مجلاتی که تحت پوشش انجمن خاصی نيستند-داوری و ا رزشگذاريهای نادرست برمجلات و ... ازجمله مسائل مطرح شده دراين موضوع بودند. به قول دکتر: برخی مسئولين معتقدند که راه پژوهشی شدن مجلات ازترويجی شدن آنها ميگذرد. بهتراست که مجلات کتابداری مخاطبان خاص خودرا داشته باشند و درحيطه های موضوعی مختلف کتابداری باشند.

دکترفرج پهلو هم ذکرکردند که البته برخی مسئولين به تازگی به صورت مشروط اجازه پژوهشی شدن مجله را برای يکسال ميدهند.( به قول معروف پژوهشی شدن نشريه به شرط چاقو!) دکتر حری پيشنهاد کردند که انجمن کتابداری دانشگاه چمران اهواز نشريه خاص خودرا درآورد که البته اين دربرنامه کاری انجمن بوده است به شرطی که ازنظرحقوقی تابع انجمن کتابداران ايران باشد.

ايشان به جنگ تو نميدانی و من ميدانم بين عالمان علوم تربيتی و سايرعلوم اشاره کردند و گفتند که به جای اينکه هرکس بگويد من تخصص خودم را دارم و شما تخصص خود را اين جنگها صورت ميگيرد.

اشاره شد که مقالات به سه دسته تقسيم شده اند: علمی پژوهشی-علمی ترويجی و علمی مروری. حال آنکه ما فقط ۲ نوع مجله داريم: علمی پژوهشی و علمی ترويجی. اين مثل اين است که بگوييم آدمها سه دسته اند: بخشی به دانشگاه می آيند- بخشی به دانشگاه نمی آيند و بخشی توی خواب راه ميروند!

ايشان درمورد عدم حضورکتابداران دراجلاس جامعه اطلاعاتی ذکرکردند که من ۲۴ ساعت قبل ازشروع همايش ازاين امرمطلع شدم. ولی ما نه تنها حضورمان کمرنگ نبود بلکه کاملا حضوری بی رنگ داشتيم. بهتراست به جای لشکرکشيهای بی مورد-تيمی را بفرستيم که حرفی برای گفتن داشته باشند و فعاليتی کرده باشند.

ايشان درمورد نظام ملی اطلاع رسانی اظهارداشتند که طرح ۱۰۶۰ صفحه ای اين نظام مورد تصويت شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قرارگرفت ولی مسائل مختلف و حاشيه ای سبب شد تا به کلی ازياد برود.

ايشان درمورد وضعيت نهادی بودن کتابخانه درجامعه گفتند که کتابخانه يک تشکيلات است نه نهاد. کتابخانه زمانی نهاد خواهد شد که نبودنش به سيستم آسيب بزند. اگرشما کتابخانه را ازمدرسه برداريد اتفاقی نمی افتد (متاسفانه) ولی اگرآبدارخانه را برداريد خلل بزرگی به معلمان وارد ميشود! چون آبدارخانه کاملا نهادينه شده ولی کتابخانه هنوز نه.

درمورد توليدات علمی کتابداران بيان داشتند که ما به طوراساسی دررشته بازنگری کرده ايم و درمورد مسائل بديهی ترديد کرده ايم. شايد کمی کند حرکت کنيم ولی درحال خيزش به سوی توليدات علمی هستيم. ولی (به قول دکترفرج پهلو) بهتراست ازفناوری زدگی دوری کنيم. کتابداری فقط مختص اينترنت و فناوری اطلاعاتی نيست. مسائل عمده ای وجود دارد که ما آنها را فراموش کرده ايم.

جلسه ساعت ده و نيم تمام شد.

درضمن-فردا ميتوانيد بخشهايی ازسخنرانی دکترحری درمورد جايگاه کتابداری درعصراطلاعات را ازنظربگذرانيد+ مطالب حاشيه همايش... پرسش و پاسخ را هم دروبلاگ کتابدارانی ازجندی شاپور بخوانيد.

درباره دکترحری

مطلب زيردرروزنامه ايران به چاپ رسيده است. باتشکرازدوستانی که لينک اين مطلب را دراختيارما قراردادند.

دكتر عباس حرى، از متخصصان بنام كتابدارى و اطلاع رسانى، در پانزدهم اسفندماه سال ۱۳۱۵ در خانواده اى روحانى در مشهد به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در همان شهر گذراند. پس از گذراندن سه ساله اول دبيرستان ـ كه آن زمان «سيكل اول» مى گفتند ـ وارد دانشسراى مقدماتى شد و پس از اتمام دوره دو ساله دانشسرا براى معلمى در يكى از روستاهاى شهرستان كاشمر (در جنوب خراسان) مأموريت يافت. از سال ۱۳۳۵ به كار تدريس پرداخت، پس از طى دو سال فعاليت در روستا به شهر كاشمر منتقل شد و هفت سال نيز در آنجا خدمت كرد.  در سال ۱۳۴۲ ازدواج كرد و در سال ۱۳۴۵... بطلاعات بيشتر را ازايران بگيريد...

تغييرمديران گروه(روسای بخش)

شنيده ها حاکی ازآن است که دکتر حياتی به عنوان رئيس بخش کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شيراز جايگزين دکترجوکار رييس پيشين بخش شده اند. به دکترجوکارکه حدود ۵سال رئيس بخش بودند خسته نباشيد ميگوييم. درضمن دکترفرح پهلو هم به طوررسمی مديرگروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهوازشدند. به دکتر کوکبی مديرپيشين گروه هم خسته نباشيد ميگوييم و به هردو رئيس تازه تبريک. تا بحث تبريک گفتن داغ است بايد به آگاهی برسانيم که خانم بردستانی و آقای اشرفی ريزی هم به عنوان دانشجوی دکترای کتابداری تهران دردانشگاه آزاد پذيرفته شدند. درضمن آقای دکتر معرف زاده هم ارتقا گرفته اند و به مرتبه استادياری رسيدند. به دليل همه اين مناسبتها تبريک...

 

/ 0 نظر / 61 بازدید