نظارت برکودکان اينترنتی درکتابخانه ها

مقامات برخى از ايالات آمريکا درصدد هستند تا نحوه نظارت بر عملکرد کودکان در حين استفاده از اينترنت در کتابخانه هاى اين کشور را تغيير دهند. براساس طرح جديد نظارت نفر به نفر بر عمکرد کودکان در حين استفاده از وب متوقف شده و در عوض تمامى کتابخانه ها موظف به نصب نرم افزارهاى فيلتر کننده خواهند بود که مانع نمايش سايتهاى نامناسب مى گردند. مقامات پليس در اين ايالات همچنين اعلام کرده اند تمامى والدينى که خواستار توقف استفاده کودکان خود از اينترنت در کتابخانه ها هستند مى توانند با تکميل فرم ويژه اى جلوى اين کار را بگيرند. آی تی ايران.انتخابی توسط کودکان


جايزه کتاب کودکان خانه قرمزتنها جايزه ای است که داوران آن خوانندگان کتابها هستند. اين جايزه هرسال درانگلستان به بهترين اثرداستانی مربوط به کودکان اهدا می شود و کودکان پس ازخواندن صدها کتاب بهترين آنها را برخواهندگزيد. هم اينک پس ازگذشتن ۲۵ سال ازاهدای اين جايزه کتابهای بيشتری خوانده می شوند و کودکان بيشتری درکارداوری شرکت می کنند. اين کاريک بازی و شوخی نيست و برندگان جايزه حقيقتا توسط کودکان انتخاب می شوند. هم اينک حدود ۲۴۰ کتاب برای داوری درسياهه انتظارقراردارند.

اين جايزه ازکی پيدا شد؟

درسال ۱۹۸۰ يک نويسنده به نام خانم پت تامسون که يک کتابدارهم بود اين ايده را که کودکان بهترين کتاب رده سنی خودرا انتخاب کنند مطرح کرد. اودوست داشت که کودکان احساس مسئوليت کنند و دراين کارمشارکت فعال داشته باشند و برای همين درهمان سالها اين فدراسيون را راه اندازی کرد. او ازناشران سراسربريتانيا درخواست کرد که يک نسخه ازکتابهای ويژه کودکان را که منتشرمی کنند به اين فدراسيون ارسال کنند. خانم تامسون موجب ارتباط ميان خانواده ها-مدرسه-کودکان-کتاب و کتابخانه شد. و سالها کارانتخاب کتاب برترتوسط کودکان ادامه يافت. نويسندگان مشهوری چون جی.کی.رولينگ و جرومی استرونگ برندگان اين جايزه بوده اند. کتابهای برتردرسه رده خردسالان-کودکان و نوجوانان برگزيده می شوند. برای اطلاعات کامل تر ازسايت Red House ديدن کنيد.

 پيش نويس قطعنامه ميزگرد انجمن

متن زيرپيش نويس قطعنامه ميزگرد چالشهای کتابداری ايران است که درجلسات انجمن کتابداران ايران به تصويب رسيده است. اميدواريم که افراد مسئول و مربوط به اين پيش نويس توجه کافی داشته باشند و به آن عمل کنند. برخی ازموارد اين قطعنامه حذف سوالات غيرتخصصی ازآزمون کارشناسی ارشد و اعتبارسنجی گروههای کتابداری و اطلاع کشوراست. اين پيش نويس را حتما بخوانيد و راجع به آن نظردهيد.

پذيرش مقالات ايرانيان کتابدار

دومقاله ازسه ايرانی کتابدار درمجله زير:

 JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SCIENTOMETRICS به چاپ رسيده است. آقايان کيوان کوشا و دکترعباس حری يک مقاله درزمينه ارتباط بين نشرعلمی و شمارپيوندهای درونی به وب سايتهای دانشگاههای ايرانی و يافتن انگيزه های دادن پيوند و خانم دکترعصاره مقاله رشد و توسعه توليدات علمی پزشکان ايرانی درمدلاين درطی ساليان ۲۰۰۳-۱۹۷۶ را ارائه داده اند که اين مقالات به چاپ رسيده است. به جامعه کتابداران ايران تبريک می گوييم.

(باسپاس ازآقای حميد به دليل ذکرخطای انجام شده)

/ 0 نظر / 60 بازدید