پيوندهای هفته

 

دراينجا ميتوانيد يکصد و ده سوالی  را که بايد يک کتابدارمرجع ازمراجعه کننده بپرسد ببينيد.

درضمن دراينجا ميتوانيد راه ورسم پايان نامه نوشتن را ياد بگيريد.

درحاليکه ما دراينجا نشسته ايم و دست روی دست نهاده ايم و مرتب ميگوييم کتابداری رشته نوپايی است که بايد به آن توجه شود-کتابدارمظلوم و حقير است-کار درکتابخانه بيگاری و ناکارآمداست و هی ميخواهيم دانش و سواد نداشته خودرا به رخ همديگربکشيم- و نظايری ازاين قبيل... دانشمندان بلاد کفر دورهم جمع ميشوند و تا سال ۲۰۱۴ برای خودشان برنامه ريزی ميکنند.برای نمونه درماه فوريه که گذشت کارگاه آموزشی ICDL درکتابخانه های ديجيتالی درکشورهند و دردهلی نو برگزارشد.حالا اين مساله به کنار به اين پيوند سربزنيد و ببينيد که چه خبراست!

ما که ديگر حرفی نداريم.شما را نميدانيم.

/ 0 نظر / 68 بازدید