ابرداده يا Meta Data

دراينجا به طورخيلي مختصر درباره ابرداده شرحي خواهيم داد.اين مطلب ما برگرفته است ازمقاله آقاي مهدي صفري كه درفصلنامه كتاب پاييزامسال به چاپ رسيده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ابرداده يا به قولي فراداده،مفهومي قديمي درقالب واژه اي جديد است.ابرداده را ميتوان داده درباره داده تعريف كرد كه اين داده، ويژگيها و محتواي موضوعي مدرك يا اثراصلي را توصيف ميكند.

فهرستبرگه هاي كتابخانه، نوعي ابرداده هستند كه به توصيف منابع ميپردازند و براي يافتن منابع مورد استفاده قرارميگيرند.ازنشانه هاي افزايش اهميت و توجه به ابرداده ها، جانشين شدن آنها به جاي واژه فهرست نويسي است.بسامد واژه ابرداده درمتون كتابداري و اطلاع رساني درجال افزايش است درحاليكه بسامد واژه فهرست نويسي درحال كاهش است.

منابع قابل توجهي دروب وجود دارد كه توسط موتورهاي كاوش نمايه نميشوند.اين  بخش ازوب را (( وب نامرئي)) مي نامند.بهترين راه درمرئي كردن اين منابع براي ابزارهاي نمايه سازوب، استفاده ازابرداده است.آموزش شيوه بهره گيري ازابرداده ها براي سازماندهي منابع ديجيتالي،مديريت صحيح ابرداده ها و تلاش درطرح ريزي ابرداده هاي مناسب، با نيازهاي خاص ازديگر مسائلي هستند كه كتابخانه ها درمحيط جديد بايد به آنها توجه كنند.

 

/ 0 نظر / 77 بازدید