ايجاد خانه هاي كتاب محله اي با همكاري مردمbook.gifمطلبي كه ازنظرتان ميگذرد درستون ((سخن روز)) روزنامه خبرجنوب نوشته شده بود.نويسنده مقاله درباره طرح خانه هاي كتاب، صحبت كرده است و ازمزاياي آن سخن به ميان آورده است.ما ازاين گونه مطالب به شدت استقبال ميكنيم و درصدد انعكاس آن برمي آييم.البته يك مساله وجود دارد.طرح، طرح جالبي است.اما ضمانت اجرايي ميخواهد.وضعيت كتابخانه هاي عمومي را دريك نظرببينيم، مي بينيم كه قوانين نانوشته كتابداري و اطلاع رساني درآنجا حاكم نيست،حداقل تقريبا نيست.جمله آخر اينكه بهتراست يك ده آباد داشته باشيم تا چندين فقره شهرخراب.
((انديشه موهبتي است كه به مدد كتاب و مطالعه آثاربزرگان بال و پرميگيرد.براي پرورش انديشه ها و پويايي نظرها، بايد هم به ايجاد كتابخانه دست زد و هم مطالعه كتاب را دربرنامه روزانه مردم نهادينه كرد.مردم بايد باورشان آيد كه چهره گشودن كتابخانه درشهرشان نمايشگرتبلور سرمايه فرهنگي است.درشهرما… هم شمار كتابخانه ها اندك است و هم شماركتاب خوانان.آمارهم نشان ميدهدكه سرانه مطالعه درايران حدود دو دقيقه است.
احداث بناهايي با نام خانه كتاب درهركوي و برزن شهرهايي كه ياوران شوراها درآنجا تشكيل شده است و جمعيتي تا صدهزارنفررا دربرميگيرد، انتخاب زمين و سطح زيربناي كتابخانه به مساحت500تا1000 مترمربع شامل فضايي براي قفسه كتاب،سالن كتابخواني،اتاق مسوول كتابخانه، سالن كنفرانس، سرويس بهداشتي و آبدارخانه باشد.
طراحي اين مجموعه را ازرهگذرمسابقه هاي معماران و شهرسازان داراي صلاحيت شهرها زيرنظرهيات امنا تهيه كرد و هيات امناي كتابخانه را ازميان انديشمندان و هنرمندان برگزيد.هزينه هاي اجراي تجهيز خانه هاي كتاب را ميتوان ازكمكهاي مردمي تامين نمود و ميزان ياري رساني آنان را درلوحي ثبت نمود تا ديگران نيز به سرمايه گذاري براي راه اندازي خانه هاي كتاب تشويق شوند.
گردانندگان خانه هاي كتاب را ميتوان ازميان ياوران شوراي شهر و بازنشستگاني كه دراين زمينه تخصص و علاقه دارند برگزيذ.
براي راه اندازي خانه هاي كتاب درشهرها، پيش گام شويم و مردم را به همياري فراخوانيم و جوانان را به مطالعه تشويق كنيم و ازكتابداران آزموده و دانشگاه ديده براي اداره اين مكانها استفاده نماييم.))

/ 0 نظر / 62 بازدید