ندانيم چه غوغاست خدايا!

وزير ارشاد گفته اند که امسال هم نمايشگاه بين المللی کتاب تهران برگزار می شود.

چون می گفتند که قرار است اين نمايشگاه به جای ديگری انتقال يابد. ما اميدواريم که اين حرکت مقدس و فرهنگی هرسال تکرار شود که اگر نشود- بسياری از کتابخانه ها بايد پشت درهای نجاری ها برای تخته کردن در خود صف بکشند.

 

/ 0 نظر / 63 بازدید