معرفي 2 پايگاه اطلاعاتي

-پايگاه اطلاعاتي كتابخانه جرجيا ، امكان دسترسي به مقالات تمام متن درحوزه هاي علمي را امكانپذيرمي سازد و تقريبا تمام علوم را تحت پوشش خود قرارميدهد. ازميان آنها ميتوان مجلات تمام متن رايگان را مشاهده نمود. يكي ازشيوه هاي ديدن مجلات، ازطريق رده بندي كتابخانه كنگره مي باشد. اين پايگاه داراي فهرست جداگانه اي است كه مجلات را به صورت الفبايي معرفي ميكند و محل دسترسي به آنها را نشان ميدهد. تاكيد روي حوزه هاي علوم پايه و علوم نظري ميباشد.
-پايگاه اطلاعاتي بعدي متعلق به نشريات الكترونيكي ميباشد. دراين پايگاه مقالات علمي ارائه ميگردد. فهرست موضوعي مجلات را ارائه ميكند البته درحد چكيده و براي دسترسي به مقالات تمام متن، بايد نسبت به اشتراك پايگاه، اقدام نمود. اين پايگاه، تعداد محدودي ازمجلات هسته را برگزيده است و براي كتابخانه هايي كه نسخه چاپي برخي مجلات را ميخواهند مفيد است.
وبليوگرافي چيست؟(3)
درادامه بحث چگونگي تهيه يك وبليوگرافي گام چهارم رابرمي داريم. دراين مرحله يك صفحه وب بايد ايجاد شود. براي اين كارميتوان ازنرم افزارهاي مخصوص طراحي صفحات وب همانند فرانت پيج، Dream weaver و Netscape Composer استفاده نمود.
درمرحله بعد، بايد عنواني را براي وبليوگرافي برگزيد كه انعكاس دهنده و گوياي محتواي آن باشد. مثلا اگروبليوگرافي درباره مجلات الكترونيكي رايگان باشد، بايد درعنوان اين مساله مشخص شده باشد. درگام بعدي بايد دربخش اول وبليوگرافي يك مقدمه تهيه شود كه به معرفي كارو هدف ازانجام آن، شيوه تهيه آن ، موضوع تحت پوشش و جامعه كاربري وبليوگرافي بپردازد.
با تهيه فهرست مندرجات ميتوانيد به كاربركمك كنيد تا به راحتي به تورق موضوعات و دسترسي به مطلب مورد نظرخود بپردازد. درواقع فهرست مندرجات، به عنوان يك سرويس اطلاع رساني مناسب و دارا بودن فراپيوندهاي مختلف، دسترسي سريع و آسان به منابع اطلاعاتي مورد نظررا براي كاربران، امكان پذيرمي سازد. اهميت دارا بودن فهرست مندرجات زماني آشكار ميشود كه تعداد سايتهاي موجود بسيارزياد باشند. حال بايد پيوندهاي برگزيده را وارد محيطي كنيد كه قبلا طراحي نموده ايد.
ادامه دارد..
1028211304
تقلبی بودن کتابهای هری پاتر
رولينگ در وب سايت خود به خوانندگان هشدارداده است هرگز نسخه‌هاي الكترونيكي كتاب‌هايش را دان‌لود نكنند. رولينگ خاطرنشان كرده است: جداي از اينكه اين نسخه‌ها غيرقانوني هستند، آنها ممكن است حامل ويروس باشند كه خسارات زيادي به سيستم كامپيوترها وارد آورده، از سوي ديگر شايد حامل محتوياتي باشند كه هيچ ربطي به كتاب‌هاي هري پاتر نداشته باشند. ادامه در ایسنا
راز مانا
يكي ازدوستان قصد ارسال مقاله اي براي يكي ازمجلات موجود درپايگاه الزويررا داشت و مشغول مطالعه دستورالعمل و راهنماي چگونگي ارسال مقاله درفرمت مجله مورد نظرخودرا بوذ.پس ازاينكه راهنماي كلي مثل نوع قلم، اندازه آن، فاصله بين سطور و .. مرور شد نكته جالب و درنوع خود بي نظيري توجه را جلب ميكرد و آن اينكه حتما مقاله ارسالي بايد داراي بيش ازسه نويسنده باشد كه به صورت تخصصي و با مشاركت يكديگر به تهيه و ارسال مقاله بپردازند. ازقرارمعلوم دربرخي رشته ها و مجلات علمي، ارزش كارگروهي آنقدرزياداست كه درراهنماي نويسندگان برآن تاكيد مي كنند. اين رازماندگاري و اعتبار پژوهشهاي صورت گرفته درسايربلاد و نيز رشته هاست.
مفهوم آمار دقيق
ازيكي از منابع موثق آمار مربوط به خدمات رساني و ميزان مراجعات به بخشهاي مختلف كتابخانه …. را دريافت كرديم. اين آمار ازاول مهرماه تا آخر دي ماه را شامل ميشد. اما نكته قابل توجه ضد ونقيضهايي بود كه دراين آمار مشاهده ميشد. مثلا بخش تحويل كليد( براي كمدهاي فلزي مخصوص وسائل مراجعان) اظهار داشته كه به طورمتوسط 180 نفر مراجعه كننده درماه كليد گرفته و تحويل داده اند. اما جالب است كه بخش اطلاع رساني مدعي است كه درماه 1600 مراجعه كننده داشته است كه ازانواع پايگاههاي اطلاعاتي و موتورهاي جستجواستفاده كرده اند. عجيب است كه اين بخش فقط داراي 4 رايانه است و ساعت 12 تا 13 هم براي غذا و نماز تعطيل است و حال آنكه هرفرد هم داراي يك ساعت زمان براي استفاده ازاين بخش است. يعني به طورمتوسط اگر ماه را به طور كامل سي روزحساب كنيم و روزهاي پنج شنبه و جمعه را جزو روزهاي اداري بدانيم، بايد روزي 200 يا 300نفر مراجعه كننده وجود داشته باشد كه هريك هم فقط حدود ده دقيقه ازاين بخش استفاده كرده باشند. نكته جالبتراينكه مسئول بخش مربوطه، درپاره اي ازساعات، دربخش خود حاضرنبوده است تا اقدام به آمارگيري دقيق بپردازد و باحوصله(!) به سؤالات مراجعان پاسخ دهد. ازطرفي بخش امانت مدعي است كه 20000 كتاب امانت داده است كه چون به استناد نرم افزاركتابخانه اي بوده، قابل توجيه است. بخش لاتين هم اظهارميكند كه به 700 نفر سرويس داده است. يعني سوال و جواب. البته هنوزآمارهاي بخش مرجع، نشريات و سفارشات دردسترس نيست، ولي رنگ رخساره خبرميدهد ازسردرون! به هرحال، گفته ميشود كه ارائه آمارهاي دقيق درزمينه خدمت رساني كتابخانه ها ميتواند به روند كيفي كارآنها كمك كند، ولي اگرقرارباشد كه اين كاربه صورت سليقه اي و باري به هرجهت صورت پذيرد، ديگرچه انتظاري ميتوان داشت كه يك كتابخانه بزرگ بتواند به خدمت رساني مناسب بپردازد. اي كاش مشخص ميشد كه مفهوم آماردقيق چيست؟ بالا بودن ميزان مراجعان دليلي بربالا بودن كيفيت خدمت يك بخش نميشود. بهتربود كه ميزان مراجعاتي كه درآن مراجعان راضي ازخدمت رساني برمي گشتند نيز درنظر گرفته ميشد. به هرتقدير، بايد كتابداران افراد آگاه باشند كه آمارهاي دقيق چقدرميتواند دركيفيت روند كاري و خدمت دهي آنها مؤثر باشد و گريز ازآن و پاك كردن صورت مساله، چاره اي براي خيلي ازمشكلات احتمالي نيست.
google.jpg
مشکل "گوگل" با ناشران آکادميک
در اواخر سال گذشته ميلادى، موسسه گوگل به محققان وعده داد که با مجموعه آثار موجود کتابخانه هاى چند دانشگاه بزرگ از جمله هاروارد، ميشيگان ، استنفورد و آکسفورد و همچنين کتابخانه ملى شهر نيويورک را به صورت الکترونيک در اختيار محققان در سراسر جهان قرار خواهد داد. اما اکنون شمارى از ناشران معتبر اکادميک اعلام کرده اند که اقدام گوگل در اسکن کردن آن دسته از آثار موجود در کتابخانه ها که متعلق به اين ناشران است ، غير قانونى خواهد بود. شرکت گوگل اقدام خود را در چارچوب گسترش موافقتى ميداند که درگذشته با ناشران براى عرضه متن کتابهايشان امضا کرده است . ادامه در آی تی ایران و با تشکرازخانم مرادی.
کارگاه آموزشی فهرست نویسی مجلات الکترونیکی
انجمن کتابداران کانادا یک کارگاه آموزشی یک روزه درزمینه فهرست نویسی مجلات الکترونیکی برگزارمیکند. این کارگاه براساس قواعد فهرست نویسی آنگلوامریکن۲-مارک ۲۱-قواعد موجود درکتابخانه کنگره و ... برگزارمیشود.دراین کارگاه مطالعات موردی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. زمان برگزاری این کارگاه ۱۸ مارس ۲۰۰۵ است. مربی آن یک کتابدارخدمات کتابشناختی میباشد.
سایه نشین ها
شنیده ها حاکی ازآن است که امسال دانشگاه... سهمی درطراحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد ندارد. شاید برخی که با برپایی کلاسهای کنکور کارشناسی ارشد قصد نابودی رشته و بی اعتبارسازی مقطع کارشناسی ارشد و کلی مسائل دیگررا دارند(سهوا یا عمدا) میخواهند دانشجیوان خاص خودشان وارد دانشگاه شوند تا بعد کلی به آنها افتخارکنند. تصورنمیرود گفتن این مساله که فلان سوال هم حتما درکنکور می آید باعث غرورآفرینی و افتخار پراکنی افراد شود. دوسال پیش یکی ازدانشگاههای کشور بدون تشکيل هيچ کلاس کنکور ۱۶ قبولی داد ولی امسال سايه نشين است. اينگونه محفل نشينی عاليجنابان به ضرر همه تمام ميشود.

/ 0 نظر / 64 بازدید