من ترك خاكبوسي اين درنمي كنم

يكي دو نكته ضروري سبب شد كه كمي از فرم طبيعي مطالب هرروز خارج شويم. اولين نكته اين است كه اين وبلاگ، متعلق است به شما كتابداران فردا و نه كس ديگري. با نظرات و مطالب خود، راه كتابداران فردا را هموار نگهداريد.نكته بعدي اين كه شمارش معكوس براي رفتن آغاز شده است. البته ما هرجا كه باشيم، به فكر كتابداران فردا هستيم و سعي خواهيم كرد كه با مطالب تازه ،گمنامي و كم دانشي و كم كاري كتابداران ديروزرا ازآنها دورسازيم و به نسل جديد كتابداران اعتمادبه نفس بدهيم. پس نيازمند پشتيباني شما هستيم. اميدواريم ما كتابداران فردابه سرنوشتي دچار نشويم كه ندانيم((كجاي اين شب تيره قباي ژنده خود را)) بياويزيم. به هرحال بايد قبول كنيم ما براي ماندن نيامده ايم. براي ساختن و آموختن و ياددادن آمده ايم. هرآمدني رفتني را درپي خواهد داشت. همانند كتابها! آنها درانتظارند كه يك مراجعه كننده به امانت ببردشان و سير مطالعه شان كند! آنها دوست ندارند درقفسه ها خاك بخورند تا چند سال بعد هم به دليل عدم كاربردي بودنشان وجين شوند.
مطمئن باشيد كتابداران فردا، هرجا كه باشند، فردا ازآن آنهاست. كتابداران فردا، ورودي هاي 1378، از تمام دوستان و اساتيدي كه دراين مدت تشويقشان كردند،ياريشان كردند،با غمهايشان و شاديهايشان شريك بودند و… سپاسگزارند. با شما خداحافظي نمي كنيم ،چون نمي توانيم و نمي خواهيم سكون و رخوت را دركتابداران ببينيم . نمي خواهيم و نمي توانيم بارسنگين اطلاع رساني را لحظه اي هم كه شده، برزمين بگذاريم. اميدواريم كه همه كتابداران فردا بدانند كه راه سختي درپيش دارند و فرداي كتابداري و اطلاع رساني چشم انتظار آنهاست. ببخشيد كه اين دفعه مطالبمان اينجوري بود! بارديگر بايد بگوييم كه ((كتابداران فردا)) متعلق به همه كتابداران فرداست و به حياتش ادامه خواهد داد، هرچند اين كتابدار فردا درجمعشان نباشد…

/ 0 نظر / 75 بازدید