مشخصات مختصر شبكه كتابشناختي WLN

- آغازبه كاردرسال 1977
- قبلا يك آژانس دولتي بوددرواشنگتن بود.
- قبلا فقط كاربران كتابخانه هاي عمومي ازآن استفاده ميكردند، ولي اكنون همه ميتوانند به آن دسترسي داشته باشند.
- درسال 1989 به عنوان يك سازمان غيرانتفاعي درآمد.
- حدود 20ميليون پايگاه اطلاعاتي را درخود جاي ميدهد.
- براي فهرست نويسي منابع، ازركوردهاي كتابخانه كنگره و كتابخانه هاي عضو سودميبرد.
- درصورتي كه كاربران توانستند، ركوردي را پيداكنند، آنرا داونلودميكنند و مورد استفاده قرارميدهند.
- كاربران قادربه ايجاد تغييردر ركوردها نيستند.
خدمات آن عبارتنداز: ركوردهاي مارك، وجود پايگاه اطلاعاتي روي سي دي ها، امانت بين كتابخانه اي و …

يک نکته: اين روزها کتابداری و اطلاع رسانی ايران دوران فترت خودرا ميگذراند.
خبرروز: کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولژی شيراز با کتابخانه ملی ارمنستان يک قرارداد همکاری بين المللی درزمينه چاپ کتاب انگليسی-همکاری کتابخانه ای و .... امضاکرد.

/ 0 نظر / 59 بازدید