هر چشم اندازی را فرصتی است و هر فرصتی را چالشی..

روزهای ١۴ و ١۵ اسفند همایش بزرگ ادکا تحت عنوان ترویج علم: فرصت و چالشها در ساختمان گنجینه اسناد برگزار شد. این همایش با همایشهای دانشجویی تفاوتهای چشمگیری داشت. تیم اجرایی از دو روز قبل در ساختمان گنجینه مستقر شدند و به رتق و فتق امور پرداختند و با آمادگی کامل به استقبال برگزاری همایش رفتند. مورد بعدی اینکه موضوع همایش بسیار خاص بود و مسائل ناب و جالبی در این گردهمایی مطرح شد. چیزی به اسم مقاله برتر وجود نداشت و از همه ارائه دهندگان تقدیر به عمل آمد. ارائه دهندگان زمان را به خوبی رعایت کردند و پنل علمی همایش نیز به خوبی چالشهای علمی را مطرح نمود و به بحث گذاشت که شایسته تقدیر است.

شایسته است تا از کلیه عزیزان برگزار کننده این همایش تشکر کنیم و به آنها خسته نباشید عرض کنیم که باب دیگری را در کتابداری ایران باز نمودند. این آخرین محصول ادکای دو بود و با طیب خاطر در انتظار فعالیتهای دوستان ادکای ٣ می مانیم.

/ 0 نظر / 68 بازدید