مرا به خيرتواميد نيست شرمرسان

ازمانشنيده بگيريد! ولی گويا درجلسه دفاع ازپايان نامه دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دريکی ازدانشگاههای کشور-استاد مشاورفرد مدافع به گونه ای بحثی را پيش کشيده که کل ماهيت پايان نامه را کن فيکن کرده است.اين هم روشی است برای ارتقای سطح ((من)) بودن بشر.فقط سفارش می کنيم که درانتخاب استاد مشاوردقت کنيد.

/ 0 نظر / 78 بازدید